Up Prev Next

5th Hayago Championship
Rin Kaiho Rin Kaiho
W+R
1972-10-29,11-05*
Rin Kaiho
B+R
1973-01-07,14*
Fujisawa Hosai
W+R
1973-02-19
Kobayashi Koichi
W+12.5
1973-03-05
1973-03-18,25*
Kato Masao
Otake Hideo Hashimoto Shoji
Hashimoto Shoji
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
B+4.5
1972-09-03,10*
Fujisawa Hosai
Ohira Shuzo
Kitani Reiko Sakata Eio
B+R
1972-10-15,22*
Sakata Eio
Hashimoto Utaro Shimamura Toshihiro
B+R
1972-12-10*
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
Shimamura Toshihiro
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
W+R
1972-09-17,24*
Takagawa Shukaku
Kajiwara Takeo Fujisawa Shuko
1972-11-12,19*
Fujisawa Shuko
Fujisawa Shuko
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
B+0.5
1972-10-01,08*
Ishida Yoshio

*) Date is broadcast date.