Up Prev Next

Hoensha 2nd year

Below the 61 games from the second volume of Igo Shinpo.

date black white result #mv sgf
1880-02-15 Nomura Suetomo Murase Shuho W+R 158 sgf
1880-02-15 Sakai Yasujiro Nakagawa Kamesaburo W+R 130 sgf
1880-02-15 Takahashi Shutoku Umezu Choko W+R 232 sgf
1880-02-15 Takahashi Kinesaburo Kobayashi Tetsujiro B+R 235 sgf
1880-02-15 Imai Kinemon Hayashi Sano B+R 139 sgf
1880-01-14 Kobayashi Tetsujiro Murase Shuho B+5 165 sgf
1880-03-21 Uchigaki Suekichi Murase Shuho B+5 183 sgf
1880-03-21 Kobayashi Tetsujiro Nakagawa Kamesaburo W+R 216 sgf
1880-03-21 Nomura Suetomo Takahashi Shutoku B+R 161 sgf
1880-03-21 Takahashi Kinesaburo Umezu Choko B+14 223 sgf
1880-03-21 Hayashi Sano Sakai Yasujiro W+R 194 sgf
1880-03-21 Imai Kinemon Mizutani Nuiji B+R 117 sgf
1880-04-18 Umezu Choko Murase Shuho W+3 232 sgf
1880-04-18 Mizutani Nuiji Nakagawa Kamesaburo B+R 163 sgf
1880-04-18 Takahashi Shutoku Takahashi Kinesaburo W+15 144 sgf
1880-04-18 Kobayashi Tetsujiro Nomura Suetomo B+R 121 sgf
1880-04-18 Imai Kinemon Sakai Yasujiro W+R 116 sgf
1880-04-25 Takahashi Shutoku Kobayashi Tetsujiro W+R 138 sgf
1880-05-16 Murase Shuho Nakagawa Kamesaburo W+6 228 sgf
1880-05-16 Sakai Yasujiro Umezu Choko B+R 169 sgf
1880-05-16 Imai Kinemon Nomura Suetomo W+3 195 sgf
1880-05-16 Mizutani Nuiji Kobayashi Tetsujiro B+R 173 sgf
1880-05-16 Hayashi Sano Takahashi Kinesaburo B+R 229 sgf
1880-05-23 Mizutani Nuiji Sakai Yasujiro B+R 193 sgf
1880-06-20 Takahashi Kinesaburo Murase Shuho W+R 146 sgf
1880-06-20 Imai Kinemon Nakagawa Kamesaburo W+R 147 sgf
1880-06-20 Hayashi Sano Takahashi Shutoku W+11 180 sgf
1880-06-20 Nomura Suetomo Umezu Choko B+R 163 sgf
1880-06-20 Kobayashi Tetsujiro Sakai Yasujiro B+5 203 sgf
1880-06-20 Mizutani Nuiji Uchigaki Suekichi W+12 196 sgf
1880-07-18 Mizutani Nuiji Murase Shuho W+R 226 sgf
1880-07-18 Hayashi Sano Nakagawa Kamesaburo B+11 156 sgf
1880-07-18 Sakai Yasujiro Takahashi Shutoku B+R 151 sgf
1880-07-18 Nomura Suetomo Takahashi Kinesaburo W+R 192 sgf
1880-07-18 Imai Kinemon Umezu Choko W+R 194 sgf
1880-07-18 Osawa Ginjiro Kobayashi Tetsujiro B+R 139 sgf
1880-08-15 Takahashi Shutoku Murase Shuho W+15 166 sgf
1880-08-15 Uchigaki Suekichi Nakagawa Kamesaburo B+7 207 sgf
1880-08-15 Yamazaki Sotosaburo Kobayashi Tetsujiro W+5 200 sgf
1880-08-15 Mizutani Nuiji Umezu Choko B+R 195 sgf
1880-08-15 Imai Kinemon Takahashi Kinesaburo B+3 231 sgf
1880-08-15 Osawa Ginjiro Sakai Yasujiro B+3 288 sgf
1880-09-19 Imai Kinemon Murase Shuho Jigo 184 sgf
1880-09-19 Hayashi Sano Kobayashi Tetsujiro W+R 117 sgf
1880-09-19 Mizutani Nuiji Takahashi Shutoku B+R 181 sgf
1880-09-19 Uchigaki Suekichi Umezu Choko W+R 214 sgf
1880-09-19 Sakai Yasujiro Takahashi Kinesaburo B+R 147 sgf
1880-08-08 Sakai Yasujiro Mizutani Nuiji B+R 145 sgf
1880-10-17 Kobayashi Tetsujiro Murase Shuho B+R 197 sgf
1880-10-17 Takahashi Shutoku Nakagawa Kamesaburo W+R 134 sgf
1880-10-17 Hayashi Sano Umezu Choko W+R 154 sgf
1880-10-17 Mizutani Nuiji Takahashi Kinesaburo B+R 137 sgf
1880-10-17 Sakai Yasujiro Uchigaki Suekichi B+R 165 sgf
1880-10-17 Imai Kinemon Osawa Ginjiro W+R 136 sgf
1880-11-21 Hayashi Sano Murase Shuho W+R 159 sgf
1880-11-21 Umezu Choko Nakagawa Kamesaburo W+13 230 sgf
1880-11-21 Imai Kinemon Kobayashi Tetsujiro W+R 161 sgf
1880-11-21 Takahashi Shutoku Uchigaki Suekichi W+4 210 sgf
1880-11-21 Yasui Sanei Mizutani Nuiji B+R 125 sgf
1880-11-21 Sakai Yasujiro Nomura Suetomo B+R 165 sgf
1880-11-21 Osawa Ginjiro Takahashi Kinesaburo B+R 111 sgf