Up Prev Next

24th Kakusei
Cho Sonjin Ryu Shikun Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi Yoda Norimoto
W+R
2002-02-18
Ryu Shikun
Kobayashi Koichi
Hasegawa Sunao Cho Chikun
B+R
2001-08-16
O Rissei
Cho Chikun
O Rissei
Yoda Norimoto Yoda Norimoto
B+R
2001-06-21
Yoda Norimoto
W+R
2002-01-24
Imamura Toshiya Ishida Yoshio
Ishida Yoshio
O Meien Hane Naoki
Hane Naoki Hane Naoki
B+0.5
2001-06-04
Yamashita Keigo