Up

Iwata Tatsuaki Sekiyama Toshio Sekiyama Toshio Kubouchi Shuchi
B+2
1976-02-17
Sekiyama Toshio
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
Watanabe Shokichi
Shimamura Michihiro Okubo Ichigen Kubouchi Shuchi
Okubo Ichigen
Ishida Akira Kubouchi Shuchi
Kubouchi Shuchi
Oeda Yusuke Matsuura Yoshihiro Ohira Shuzo Kajiwara Takeo
B+7
1976-02-19
Matsuura Yoshihiro
Kawamura Masamichi Ohira Shuzo
Ohira Shuzo
Sonoda Yuichi Sugiuchi Masao Kajiwara Takeo
Sugiuchi Masao
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
Nabeshima Ichiro
Shinohara Masami Kato Masao Kato Masao Kudo Norio
B+2
1976-02-19
Kato Masao
Iwamoto Kaoru Honda Kunihisa
Honda Kunihisa
Tozawa Akinobu Tozawa Akinobu Kudo Norio
Hashimoto Shoji
Miyashita Shuyo Kudo Norio
Kudo Norio