Up

3rd Nihon Ki-in Highest Dans Tournament
Takagawa Shukaku (8d) Takagawa Shukaku
W+3.5
1955
Hasegawa Akira
B+R
1956
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
Nakamura Yutaro (6d) Nakamura Yutaro
B+1.5
Sumino Takeshi (7d)
Nakagawa Arata (6d) Nakagawa Arata
W+2.5
Hasegawa Akira
Kano Yoshinori (6d)
Fujisawa Hideyuki (7d) Hasegawa Akira
B+R
Hasegawa Akira (7d)
Iwamoto Kaoru (8d) Fukuda Masayoshi
+10.5
Miyashita Shuyo
+F
Nabeshima Ichiro (6d) Fukuda Masayoshi
+F
Fukuda Masayoshi (6d)
Miyashita Shuyo (8d) Miyashita Shuyo
Magari Reiki (7d) Magari Reiki
B+R
Murashima Yoshinori (7d)
Sakata Eio (9d) Sakata Eio Yamabe Toshiro Shimamura Toshihiro
Hisai Keishi (6d) Hisai Keishi
B+0.5
Mitsuhara Itaro (7d)
Hayashi Yutaro (7d) Sugiuchi Masao Yamabe Toshiro
Sugiuchi Masao (8d)
Maeda Nobuaki (7d) Yamabe Toshiro
B+R
Yamabe Toshiro (7d)
Shimamura Toshihiro (8d) Shimamura Toshihiro Shimamura Toshihiro
Seo Hisashi (6d) Seo Hisashi
W+R
Miwa Yoshiro (6d)
Mukai Kazuo (6d) Mukai Kazuo
W+R
Shinohara Masami
Kajiwara Takeo (7d)
Hosokawa Senjin (7d) Shinohara Masami
Sometani
Kazuo (7d)
Shinohara
Masami
W+R
Shinohara
Masami (7d)