Up

4th Old Meijin, Last Preliminary
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
W+4
1964
Handa Dogen
Hayashi Yutaro Hayashi Yutaro
Magari Reiki
Watanabe Shokichi Watanabe Shokichi
B+R
1964-05-15
Watanabe Shokichi
Hashimoto Utaro
Kaji Kazutame Kaji Kazutame
Kudo Norio
Ohira Shuzo Ohira Shuzo Ohira Shuzo Ohira Shuzo
B+R
1964
Suzuki Etsuo
Yamabe Toshiro Yamabe Toshiro
Sanno Hirotaka
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
Sumino Tsunehiro
Iwata Tatsuaki Iwata Tatsuaki
Matsuura Yoshihiro
Takagawa Shukaku Takagawa Shukaku
B+R
1964-06-17
Takagawa Shukaku
W+3
1964-07-16
Takagawa Shukaku
B+R
1964-08-13
Nabeshima Ichiro
Sato Sunao Sato Sunao
Sakai Takeshi
Otake Hideo Otake Hideo Otake Hideo
Ishige Kakuo
Kubouchi Shuchi Kubouchi Shuchi
Shinohara Masami