Up Prev Next

Oteai 1968

date black white result #mv sgf
1968 Seo Hisashi 7p Matsumoto Tokuji 7p B+R 99 sgf
1968-04-17 Shirae Haruhiko 4p Sato Kaoru 5p B+11 197 sgf
1968-04-17 Kawamura Masamichi 4p Yoshida Yoichi 6p W+R 224 sgf
1968-04-17 Takenaka Kotaro 4p Watanabe Hideo 6p B+5 235 sgf
1968-04-17 Doke Akira 3p Morishima Kaoru 5p B+6 280 sgf
1968-04-18 Seo Hisashi 7p Matsumoto Tokuji 7p B+R 107 sgf
1968-04-18 Kudo Norio 7p Okubo Ichigen 8p B+R 153 sgf
1968-04-18 Suzuki Masaharu 5p Ando Takeo 5p B+R 157 sgf
1968-04-18 Tsujii Ryotaro 6p Sakai Michiharu 8p B+R 173 sgf
1968-04-18 Kawamoto Noboru 5p Kaji Kazutame 6p B+R 225 sgf
1968-04-18 Kageyama Toshiro 6p Chino Tadahiko 7p B+2 227 sgf
1968-04-18 Kanno Kiyonori 5p Kurosawa Tadanao 6p W+1 240 sgf
1968-04-18 Mukai Kazuo 7p Nakagawa Shinsuke 6p B+4 244 sgf
1968-04-18 Haruyama Isamu 6p Hayashi Yutaro 8p B+14 245 sgf
1968-04-18 Tanimiya Teiji 6p Suzuki Goro 7p W+3 260 sgf
1968-04-18 Kojima Takaho 6p Otake Hideo 8p B+2 308 sgf
1968-04-24 Ashiba Katsumi 2p Takeuchi Sumio 4p B+R 129 sgf
1968-04-24 Kawai Tetsuyuki 4p Abe Yoshiteru 6p W+R 210 sgf
1968-04-14 Cho Chikun 1p Ezura Yuichi 2p W+4 102 sgf
1968-04-24 Takemiya Masaki 3p Takagi Shoichi 5p B+R 143 sgf
1968-04-25 Fukui Masaaki 5p Ishigure Ikuro 6p B+R 103 sgf
1968-04-25 Honma Akio 5p Kanno Kiyonori 5p B+R 149 sgf
1968-04-25 Yokoyama Koichi 5p Sugiuchi Kazuko 6p B+R 159 sgf
1968-04-25 Kobayashi Reiko 5p Kuroda Yukio 6p B+R 203 sgf
1968-04-25 Kawamoto Noboru 5p Kosugi Kiyoshi 5p B+R 207 sgf
1968-04-25 Hiroe Katsuhiko 4p Tsuchida Masamitsu 5p B+2 268 sgf
1968-04-25 Nakaoka Jiro 6p Sakakibara Shoji 8p B+5 269 sgf
1968-04-25 Ishii Mamoru 6p Hoshino Toshi 7p B+R 65 sgf
1968-05-01 Okatani Mitsuo 4p Komatsu Nobuaki 5p W+R 202 sgf
1968-05-01 Morikawa Masao 4p Yamazaki Masuo 6p W+1 239 sgf
1968-05-01 Suzuki Tsuna 3p Kodama Kunio 5p W+4 241 sgf
1968-05-01 Cho Chikun 1p Ishida Akira 2p W+R 62 sgf
1968-05-02 Kurosawa Tadanao 6p Kano Yoshinori 8p B+R 103 sgf
1968-05-02 Sato Masaharu 3p Suzuki Masaharu 5p B+R 149 sgf
1968-05-02 Kuwahara Munehisa 7p Miwa Yoshiro 7p W+R 158 sgf
1968-05-02 Segawa Yoshio 7p Hashimoto Yoshimi 8p W+R 178 sgf
1968-05-02 Mukai Kazuo 7p Ishige Kakuo 7p W+2 206 sgf
1968-05-02 Kojima Takaho 6p Haruyama Isamu 6p B+13 218 sgf
1968-05-02 Morishima Kaoru 5p Izumo Eiji 5p W+R 232 sgf
1968-05-02 Matsuoka Teruo 5p Ishii Kunio 7p W+1 240 sgf
1968-05-02 Naganuma Makoto 5p Sato Kaoru 5p W+1 240 sgf
1968-05-02 Takagi Shoichi 5p Kato Masao 5p W+R 246 sgf
1968-05-02 Kusaka Kaneo 7p Shinohara Masami 8p B+10 254 sgf
1968-05-02 Nishigami Yoshihiko 5p Nabeshima Ichiro 7p W+7 286 sgf
1968-05-02 Tsujii Ryotaro 6p Hamajima Hisayoshi 6p B+8 333 sgf
1968-05-02 Watanabe Hideo 6p Hayashi Yutaro 8p W+11 349 sgf
1968-05-02 Isogawa Masao 7p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 81 sgf
1968-05-08 Sekine Naohisa 3p Ando Takeo 5p W+R 102 sgf
1968-05-08 Yokoyama Kunitada 4p Ishigure Ikuro 6p W+R 136 sgf
1968-05-08 Takamizawa Tadao 4p Tanimiya Teiji 6p B+R 171 sgf
1968-05-08 Iguchi Seiji 1p Cho Chikun 1p W+R 174 sgf
1968-05-09 Matsumoto Tokuji 7p Sakai Michiharu 8p W+R 144 sgf
1968-05-09 Ishii Mamoru 6p Kaji Kazutame 6p W+0 178 sgf
1968-05-09 Kitamura Hiroshi 4p Suzuki Masaharu 5p B+R 183 sgf
1968-05-09 Kosugi Kiyoshi 5p Seo Hisashi 7p B+6 196 sgf
1968-05-09 Hisai Keishi 8p Otake Hideo 8p W+3 201 sgf
1968-05-09 Sakai Toshio 5p Izutani Minoru 5p W+R 202 sgf
1968-05-09 Honma Akio 5p Nakagawa Shinsuke 6p W+R 218 sgf
1968-05-09 Tsuchida Masamitsu 5p Hane Yasumasa 6p W+R 222 sgf
1968-05-09 Matsuoka Teruo 5p Yoshida Yoichi 6p B+R 223 sgf
1968-05-09 Ozaki Harumi 5p Tsujii Ryotaro 6p B+R 237 sgf
1968-05-09 Kobayashi Reiko 5p Hoshino Toshi 7p W+4 238 sgf
1968-05-09 Hashimoto Yoshimi 8p Okubo Ichigen 8p B+7 245 sgf
1968-05-09 Honda Sachiko 4p Takeda Hakuai 5p W+R 248 sgf
1968-05-09 Sugiuchi Kazuko 6p Nakamura Yutaro 8p W+R 254 sgf
1968-05-09 Kudo Norio 7p Suzuki Goro 7p B+10 267 sgf
1968-05-09 Abe Yoshiteru 6p Nakaoka Jiro 6p B+17 293 sgf
1968-05-15 Saijo Masataka 4p Morishima Kaoru 5p B+R 109 sgf
1968-05-15 Kado Hayato 4p Kanno Kiyonori 5p W+R 220 sgf
1968-05-15 Nabeshima Akira 4p Nishigami Yoshihiko 5p W+1 271 sgf
1968-05-15 Takeuchi Sumio 4p Kageyama Toshiro 6p B+1 274 sgf
1968-05-15 Sakai Masanori 3p Kawamoto Noboru 5p W+1 277 sgf
1968-05-16 Izumo Eiji 5p Isogawa Masao 7p B+R 129 sgf
1968-05-16 Ishida Yoshio 5p Kojima Takaho 6p B+R 137 sgf
1968-05-16 Chino Tadahiko 7p Nabeshima Ichiro 7p B+R 141 sgf
1968-05-16 Naganuma Makoto 5p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 163 sgf
1968-05-16 Takagi Shoichi 5p Tozawa Akinobu 6p B+R 173 sgf
1968-05-16 Fukuhara Yoshitora 6p Kuroda Yukio 6p B+5 237 sgf
1968-05-16 Kodama Kunio 5p Kuwahara Munehisa 7p W+1 243 sgf
1968-05-16 Sanno Hirotaka 6p Sakakibara Shoji 8p W+6 246 sgf
1968-05-16 Ando Takeo 5p Watanabe Hideo 6p B+8 252 sgf
1968-05-16 Sato Kaoru 5p Ishige Kakuo 7p B+10 257 sgf
1968-05-16 Komatsu Nobuaki 5p Izutani Minoru 5p B+12 262 sgf
1968-05-16 Ishii Kunio 7p Hayashi Yutaro 8p B+6 263 sgf
1968-05-16 Yamazaki Masuo 6p Miwa Yoshiro 7p W+1 264 sgf
1968-05-16 Hamajima Hisayoshi 6p Kusaka Kaneo 7p Jigo 272 sgf
1968-05-22 Hisajima Kunio 3p Yokoyama Koichi 5p B+R 185 sgf
1968-05-22 Tokimoto Hajime 1p Watanabe Reiji 3p B+8 191 sgf
1968-05-22 Ito Hiroshi 4p Matsuoka Teruo 5p W+R 204 sgf
1968-05-23 Kosugi Kiyoshi 5p Takagi Shoichi 5p B+R 145 sgf
1968-05-23 Tanimiya Teiji 6p Okubo Ichigen 8p W+R 168 sgf
1968-05-23 Abe Yoshiteru 6p Segawa Yoshio 7p B+R 179 sgf
1968-05-23 Kawamoto Noboru 5p Honma Akio 5p W+R 182 sgf
1968-05-23 Tsuchida Masamitsu 5p Kobayashi Reiko 5p W+R 196 sgf
1968-05-23 Sumino Tsunehiro 8p Sometani Kazuo 7p B+1 198 sgf
1968-05-23 Tsujii Ryotaro 6p Hashimoto Yoshimi 8p W+R 200 sgf
1968-05-23 Hirako Sho 4p Sakai Toshio 5p B+R 203 sgf
1968-05-23 Ozaki Harumi 5p Nishigami Yoshihiko 5p B+3 247 sgf
1968-05-23 Sugiuchi Kazuko 6p Suzuki Goro 7p B+4 251 sgf
1968-05-23 Kudo Norio 7p Otake Hideo 8p B+R 263 sgf
1968-05-23 Takeda Hakuai 5p Kodama Kunio 5p B+8 267 sgf
1968-05-23 Ishigure Ikuro 6p Shinohara Masami 8p B+6 280 sgf
1968-05-23 Kaji Kazutame 6p Nakaoka Jiro 6p B+4 281 sgf
1968-05-23 Hayase Hiroshi 6p Sakai Michiharu 8p W+4 301 sgf
1968-05-23 Kano Yoshinori 8p Nakamura Yutaro 8p B+R 99 sgf
1968-05-29 Otani Motohiro 4p Naganuma Makoto 5p W+R 186 sgf
1968-05-29 Kitamura Hiroshi 4p Ishii Mamoru 6p B+7 223 sgf
1968-05-29 Oka Mitsuo 4p Hayase Hiroshi 6p W+2 248 sgf
1968-05-29 Sakai Takeshi 4p Honma Akio 5p B+R 97 sgf
1968-05-30 Sato Kaoru 5p Nakagawa Shinsuke 6p B+R 115 sgf
1968-05-30 Izutani Minoru 5p Kusaka Kaneo 7p B+R 125 sgf
1968-05-30 Kurosawa Tadanao 6p Sometani Kazuo 7p B+R 135 sgf
1968-05-30 Mukai Kazuo 7p Sakakibara Shoji 8p B+R 141 sgf
1968-05-30 Hane Yasumasa 6p Ishii Kunio 8p B+R 151 sgf
1968-05-30 Oeda Yusuke 7p Sumino Tsunehiro 8p B+R 155 sgf
1968-05-30 Tanaka Minaichi 5p Matsumoto Tokuji 7p W+R 164 sgf
1968-05-30 Seo Hisashi 7p Tozawa Akinobu 6p B+R 183 sgf
1968-05-30 Kuwahara Munehisa 7p Isogawa Masao 7p W+R 186 sgf
1968-05-30 Kato Masao 5p Chino Tadahiko 7p B+R 199 sgf
1968-05-30 Ishige Kakuo 7p Nabeshima Ichiro 7p B+R 209 sgf
1968-05-30 Haruyama Isamu 6p Miwa Yoshiro 7p B+6 219 sgf
1968-05-30 Kageyama Toshiro 6p Sanno Hirotaka 6p B+R 225 sgf
1968-05-30 Takahashi Toshimitsu 7p Hoshino Toshi 7p W+1 244 sgf
1968-05-30 Yoshida Yoichi 6p Hisai Keishi 8p W+R 278 sgf
1968-06-05 Sakai Nobutake 4p Kosugi Kiyoshi 5p B+R 163 sgf
1968-06-05 Shimohira Akio 4p Hane Yasumasa 6p W+R 192 sgf
1968-06-05 Noguchi Hitoshi 2p Amano Masafumi 3p B+R 211 sgf
1968-06-05 Kawai Tetsuyuki 4p Tozawa Akinobu 6p W+2 257 sgf
1968-06-06 Sakai Michiharu 8p Sumino Tsunehiro 8p B+R 107 sgf
1968-06-06 Ishii Mamoru 6p Kano Yoshinori 8p W+R 118 sgf
1968-06-06 Sakai Isao 3p Ozaki Harumi 5p B+R 119 sgf
1968-06-06 Izumo Eiji 5p Fukuhara Yoshitora 6p B+R 143 sgf
1968-06-06 Kato Masao 5p Ando Takeo 5p W+R 152 sgf
1968-06-06 Tanimiya Teiji 6p Chino Tadahiko 7p W+R 168 sgf
1968-06-06 Morishima Kaoru 5p Segawa Yoshio 7p W+R 178 sgf
1968-06-06 Ito Tomoe 5p Sakai Toshio 5p W+R 196 sgf
1968-06-06 Tsuchida Masamitsu 5p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 197 sgf
1968-06-06 Okubo Ichigen 8p Hayashi Yutaro 8p W+R 230 sgf
1968-06-06 Yokoyama Koichi 5p Abe Yoshiteru 6p W+R 230 sgf
1968-06-06 Komatsu Nobuaki 5p Yamazaki Masuo 6p B+R 241 sgf
1968-06-06 Yoshida Yoichi 6p Watanabe Hideo 6p W+R 252 sgf
1968-06-06 Kudo Norio 7p Hisai Keishi 8p Jigo 306 sgf
1968-06-12 Maetani Shingo 4p Matsuoka Teruo 5p W+R 118 sgf
1968-06-12 Takamizawa Tadao 4p Ishida Yoshio 5p W+R 220 sgf
1968-06-12 Izutani Minoru 5p Amayake Nobuo 4p B+4 271 sgf
1968-06-12 Nakayama Noriyuki 3p Kodama Kunio 5p W+2 273 sgf
1968-06-12 Inagaki Koichi 4p Sanno Hirotaka 6p W+1 315 sgf
1968-06-12 Tokimoto Hajime 1p Cho Chikun 1p W+R 112 sgf
1968-06-13 Miwa Yoshiro 7p Nakamura Yutaro 8p B+R 105 sgf
1968-06-13 Haruyama Isamu 6p Sugiuchi Kazuko 6p B+R 123 sgf
1968-06-13 Ishigure Ikuro 6p Isogawa Masao 7p B+R 123 sgf
1968-06-13 Miyazawa Goro 3p Kanno Kiyonori 5p B+R 153 sgf
1968-06-13 Kojima Takaho 6p Matsumoto Tokuji 7p B+R 161 sgf
1968-06-13 Hayase Hiroshi 6p Nabeshima Ichiro 7p W+R 202 sgf
1968-06-13 Seo Hisashi 7p Shinohara Masami 8p W+R 224 sgf
1968-06-13 Oeda Yusuke 7p Sakakibara Shoji 8p B+4 256 sgf
1968-06-13 Kuroda Yukio 6p Mukai Kazuo 7p B+18 257 sgf
1968-06-13 Hoshino Toshi 7p Kageyama Toshiro 6p Jigo 259 sgf
1968-06-13 Sometani Kazuo 7p Hashimoto Yoshimi 8p W+6 260 sgf
1968-06-13 Ozaki Harumi 5p Komatsu Nobuaki 5p W+4 306 sgf
1968-06-13 Nakagawa Shinsuke 6p Hayase Gendo 5p B+0 78 sgf
1968-06-19 Cho Chikun 1p Fukui Susumu 3p B+2 270 sgf
1968-06-20 Miyazaki Hiroshi 3p Kato Masao 5p W+R 118 sgf
1968-06-20 Ishida Yoshio 5p Kuwahara Munehisa 7p B+R 123 sgf
1968-06-20 Hisai Keishi 8p Ishii Kunio 8p W+R 180 sgf
1968-06-20 Saijo Masataka 5p Hane Yasumasa 7p W+R 184 sgf
1968-06-20 Yamazaki Masuo 6p Nakamura Yutaro 8p W+R 184 sgf
1968-06-20 Fukui Masaaki 5p Kobayashi Reiko 5p W+R 188 sgf
1968-06-20 Kusaka Kaneo 7p Segawa Yoshio 7p W+R 214 sgf
1968-06-20 Yokoyama Koichi 5p Naganuma Makoto 5p W+R 218 sgf
1968-06-20 Nishigami Yoshihiko 5p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 221 sgf
1968-06-20 Tanaka Minaichi 5p Ito Tomoe 5p B+2 240 sgf
1968-06-20 Ishige Kakuo 7p Kano Yoshinori 8p B+3 240 sgf
1968-06-20 Kurosawa Tadanao 6p Tozawa Akinobu 6p B+2 256 sgf
1968-06-20 Takeda Hakuai 5p Suzuki Masaharu 5p B+11 303 sgf
1968-06-20 Kaji Kazutame 6p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 39 sgf
1968-06-27 Suzuki Goro 7p Otake Hideo 8p W+R 152 sgf
1968-09-18 Kamimura Kunio 4p Sato Kaoru 5p B+R 139 sgf
1968-09-18 Ito Makoto 3p Tsuchida Masamitsu 5p W+R 174 sgf
1968-09-18 Takeuchi Sumio 4p Haruyama Isamu 6p B+7 256 sgf
1968-09-18 Amano Masafumi 3p Naganuma Makoto 5p W+7 274 sgf
1968-09-18 Komatsu Nobuaki 5p Shimohira Akio 4p B+R 85 sgf
1968-09-18 Cho Chikun 1p Awaji Shuzo 1p B+R 193 sgf
1968-09-19 Kurosawa Tadanao 6p Ishigure Ikuro 6p B+R 117 sgf
1968-09-19 Takahashi Toshimitsu 7p Hayashi Yutaro 8p W+R 176 sgf
1968-09-19 Yamazaki Masuo 6p Sugiuchi Kazuko 6p B+R 181 sgf
1968-09-19 Morishima Kaoru 5p Isogawa Masao 7p B+R 185 sgf
1968-09-19 Nabeshima Ichiro 7p Hane Yasumasa 7p B+R 189 sgf
1968-09-19 Hayase Hiroshi 6p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 227 sgf
1968-09-19 Yoshida Yoichi 6p Kusaka Kaneo 7p B+R 243 sgf
1968-09-19 Watanabe Hideo 6p Matsumoto Tokuji 7p Jigo 255 sgf
1968-09-19 Hashimoto Yoshimi 8p Sakakibara Shoji 8p B+4 269 sgf
1968-09-19 Kato Masao 5p Kudo Norio 7p W+1 272 sgf
1968-09-19 Kageyama Toshiro 6p Kano Yoshinori 8p W+4 272 sgf
1968-09-19 Takagi Shoichi 5p Hoshino Toshi 7p W+2 277 sgf
1968-09-19 Izumo Eiji 5p Nishigami Yoshihiko 5p W+1 282 sgf
1968-09-19 Kanno Kiyonori 5p Suzuki Goro 7p B+7 302 sgf
1968-09-25 Honda Sachiko 4p Nakagawa Shinsuke 6p W+R 126 sgf
1968-09-25 Ozaki Harumi 5p Nabeshima Akira 4p B+8 226 sgf
1968-09-25 Morikawa Masao 4p Kawamoto Noboru 5p W+6 234 sgf
1968-09-25 Fukui Susumu 3p Saijo Masataka 5p W+4 247 sgf
1968-09-25 Otani Motohiro 4p Yokoyama Koichi 5p Jigo 312 sgf
1968-09-25 Cho Chikun 1p Ono Yutaka 2p B+R 133 sgf
1968-09-26 Sometani Kazuo 7p Segawa Yoshio 7p B+R 107 sgf
1968-09-26 Morishima Kaoru 5p Hayase Hiroshi 6p W+R 146 sgf
1968-09-26 Tozawa Akinobu 6p Kuwahara Munehisa 7p B+R 153 sgf
1968-09-26 Chino Tadahiko 7p Otake Hideo 8p B+R 157 sgf
1968-09-26 Kato Masao 5p Tanimiya Teiji 6p B+R 177 sgf
1968-09-26 Ando Takeo 5p Haruyama Isamu 6p W+R 218 sgf
1968-09-26 Kojima Takaho 6p Okubo Ichigen 8p B+4 233 sgf
1968-09-26 Izutani Minoru 5p Kuroda Yukio 6p W+7 233 sgf
1968-09-26 Seo Hisashi 7p Nakamura Yutaro 8p B+2 243 sgf
1968-09-26 Ito Tamotsu 4p Matsuoka Teruo 6p W+1 268 sgf
1968-09-26 Kosugi Kiyoshi 5p Ishige Kakuo 7p B+1 294 sgf
1968-09-26 Sakai Michiharu 8p Hisai Keishi 8p W+1 298 sgf
1968-09-26 Suzuki Masaharu 5p Mukai Kazuo 7p B+2 312 sgf
1968-09-26 Fukui Masaaki 5p Miwa Yoshiro 7p B+R 99 sgf
1968-10-02 Takemiya Masaki 4p Kanno Kiyonori 5p B+R 147 sgf
1968-10-02 Okatani Mitsuo 4p Tsujii Ryotaro 6p B+R 167 sgf
1968-10-02 Shimohira Akio 4p Saijo Masataka 5p W+R 198 sgf
1968-10-02 Koyama Shizuo 3p Ando Takeo 5p B+R 237 sgf
1968-10-03 Oeda Yusuke 7p Hoshino Toshi 7p W+R 124 sgf
1968-10-03 Sakakibara Shoji 8p Hayashi Yutaro 8p B+R 141 sgf
1968-10-03 Naganuma Makoto 5p Yamazaki Masuo 6p W+R 152 sgf
1968-10-03 Takagi Shoichi 5p Sanno Hirotaka 6p B+R 155 sgf
1968-10-03 Amayake Nobuo 4p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 158 sgf
1968-10-03 Izumo Eiji 5p Sugiuchi Kazuko 6p W+R 158 sgf
1968-10-03 Kurosawa Tadanao 6p Matsumoto Tokuji 7p B+R 159 sgf
1968-10-03 Hane Yasumasa 7p Hashimoto Yoshimi 8p B+R 199 sgf
1968-10-03 Kaji Kazutame 6p Shinohara Masami 8p B+6 201 sgf
1968-10-03 Isogawa Masao 7p Nabeshima Ichiro 7p B+6 231 sgf
1968-10-03 Tsuchida Masamitsu 5p Ishida Yoshio 5p W+2 235 sgf
1968-10-03 Ishigure Ikuro 6p Kudo Norio 7p W+3 288 sgf
1968-10-03 Kusaka Kaneo 7p Ishii Kunio 8p B+1 304 sgf
1968-10-03 Kageyama Toshiro 6p Watanabe Hideo 6p W+2 346 sgf
1968-10-09 Yokoyama Kunitada 4p Fukui Masaaki 5p B+R 125 sgf
1968-10-09 Takamizawa Tadao 4p Kodama Kunio 5p B+R 213 sgf
1968-10-09 Iguchi Seiji 1p Noguchi Hitoshi 2p W+R 236 sgf
1968-10-09 Amayake Nobuo 4p Matsuoka Teruo 6p W+R 240 sgf
1968-10-09 Sakai Takeshi 5p Kojima Takaho 6p B+6 241 sgf
1968-10-09 Cho Chikun 1p Miyazaki Hiroshi 3p W+R 172 sgf
1968-10-10 Takeda Hakuai 5p Mukai Kazuo 7p W+R 170 sgf
1968-10-10 Nakagawa Shinsuke 6p Tanimiya Teiji 6p B+R 189 sgf
1968-10-10 Sometani Kazuo 7p Hisai Keishi 8p W+2 219 sgf
1968-10-10 Suzuki Goro 7p Okubo Ichigen 8p W+5 220 sgf
1968-10-10 Okatani Mitsuo 4p Izumo Eiji 5p W+R 220 sgf
1968-10-10 Morishima Kaoru 5p Kosugi Kiyoshi 5p B+9 221 sgf
1968-10-10 Ishida Yoshio 5p Ishii Mamoru 6p B+9 245 sgf
1968-10-10 Abe Yoshiteru 6p Nakamura Yutaro 8p W+2 256 sgf
1968-10-10 Seo Hisashi 7p Otake Hideo 8p Jigo 270 sgf
1968-10-10 Ito Tomoe 5p Miwa Yoshiro 7p W+9 279 sgf
1968-10-10 Yokoyama Koichi 5p Kobayashi Reiko 6p B+R 295 sgf
1968-10-10 Ozaki Harumi 5p Segawa Yoshio 7p W+3 305 sgf
1968-10-16 Hisajima Kunio 3p Naganuma Makoto 5p B+R 113 sgf
1968-10-16 Shirae Haruhiko 4p Kitani Reiko 6p B+R 205 sgf
1968-10-16 Hirako Sho 4p Saijo Masataka 5p B+R 211 sgf
1968-10-16 Yamashita Yorimoto 3p Komatsu Nobuaki 5p Jigo 256 sgf
1968-10-16 Watanabe Reiji 3p Honma Akio 5p W+9 299 sgf
1968-10-16 Cho Chikun 1p Yamamoto Yutaka 2p B+R 263 sgf
1968-10-17 Kato Masao 5p Sanno Hirotaka 6p B+R 121 sgf
1968-10-17 Kano Yoshinori 8p Sakai Michiharu 8p B+R 123 sgf
1968-10-17 Ishida Yoshio 5p Sato Kaoru 5p B+R 143 sgf
1968-10-17 Haruyama Isamu 6p Hashimoto Yoshimi 8p B+R 169 sgf
1968-10-17 Oeda Yusuke 7p Hayashi Yutaro 8p B+R 175 sgf
1968-10-17 Kanno Kiyonori 5p Kageyama Toshiro 6p B+R 177 sgf
1968-10-17 Kawamoto Noboru 5p Abe Yoshiteru 6p B+R 213 sgf
1968-10-17 Sakai Toshio 5p Kaji Kazutame 6p B+R 215 sgf
1968-10-17 Ishige Kakuo 7p Kuwahara Munehisa 7p Jigo 217 sgf
1968-10-17 Chino Tadahiko 7p Shinohara Masami 8p B+R 221 sgf
1968-10-17 Tsuchida Masamitsu 5p Ishii Kunio 8p W+R 238 sgf
1968-10-17 Tozawa Akinobu 6p Yamazaki Masuo 6p B+3 280 sgf
1968-10-23 Takenaka Kotaro 4p Tanaka Minaichi 5p W+R 144 sgf
1968-10-23 Kawamura Masamichi 4p Matsuoka Teruo 6p W+R 174 sgf
1968-10-23 Kojima Takaho 6p Hane Yasumasa 7p W+R 186 sgf
1968-10-23 Fukui Susumu 3p Kosugi Kiyoshi 5p B+4 268 sgf
1968-10-23 Ito Hiroshi 4p Yoshida Yoichi 6p B+3 279 sgf
1968-10-23 Honda Sachiko 4p Kato Masao 5p W+R 84 sgf
1968-10-24 Kodama Kunio 5p Ishigure Ikuro 6p B+R 101 sgf
1968-10-24 Yokoyama Koichi 5p Matsumoto Tokuji 7p B+R 105 sgf
1968-10-24 Tanimiya Teiji 6p Ishii Mamoru 6p B+R 163 sgf
1968-10-24 Watanabe Hideo 6p Otake Hideo 8p W+R 180 sgf
1968-10-24 Hisai Keishi 8p Nakamura Yutaro 8p B+R 189 sgf
1968-10-24 Suzuki Goro 7p Miwa Yoshiro 7p B+R 203 sgf
1968-10-24 Inagaki Koichi 4p Ozaki Harumi 5p B+7 214 sgf
1968-10-24 Kawai Tetsuyuki 4p Suzuki Masaharu 5p W+R 222 sgf
1968-10-24 Komatsu Nobuaki 5p Sometani Kazuo 7p W+R 228 sgf
1968-10-24 Ito Tamotsu 4p Hayase Hiroshi 6p W+6 237 sgf
1968-10-24 Mukai Kazuo 7p Kusaka Kaneo 7p B+5 262 sgf
1968-10-24 Tamura Noboru 4p Nishigami Yoshihiko 5p B+1 300 sgf
1968-10-24 Tsujii Ryotaro 6p Segawa Yoshio 7p W+3 315 sgf
1968-10-30 Fukui Susumu 3p Kobayashi Reiko 6p B+R 169 sgf
1968-10-30 Noguchi Hitoshi 2p Ezura Yuichi 3p B+R 213 sgf
1968-10-30 Maetani Shingo 4p Izutani Minoru 5p B+1 231 sgf
1968-10-30 Nakayama Noriyuki 3p Takeda Hakuai 5p W+4 283 sgf
1968-10-31 Isogawa Masao 7p Hashimoto Yoshimi 8p W+R 148 sgf
1968-10-31 Sato Kaoru 5p Kurosawa Tadanao 6p B+R 149 sgf
1968-10-31 Kanno Kiyonori 5p Ishida Yoshio 5p W+R 174 sgf
1968-10-31 Fukui Masaaki 5p Kageyama Toshiro 6p B+R 181 sgf
1968-10-31 Haruyama Isamu 6p Abe Yoshiteru 6p B+1 190 sgf
1968-10-31 Saijo Masataka 5p Tsujii Ryotaro 6p B+R 199 sgf
1968-10-31 Yamazaki Masuo 6p Oeda Yusuke 7p B+R 221 sgf
1968-10-31 Sugiuchi Kazuko 6p Ishige Kakuo 7p B+1 232 sgf
1968-10-31 Ito Hiroshi 4p Ozaki Harumi 5p B+3 233 sgf
1968-10-31 Kaji Kazutame 6p Kudo Norio 7p Jigo 249 sgf
1968-10-31 Nabeshima Ichiro 7p Sakai Michiharu 8p W+4 250 sgf
1968-10-31 Sanno Hirotaka 6p Takahashi Toshimitsu 7p B+3 251 sgf
1968-10-31 Shimohira Akio 4p Izumo Eiji 5p Jigo 326 sgf
1968-11-06 Takenaka Kotaro 4p Takagi Shoichi 5p W+R 106 sgf
1968-11-06 Otani Motohiro 4p Sugiuchi Kazuko 6p W+R 154 sgf
1968-11-06 Inagaki Koichi 4p Tsuchida Masamitsu 5p W+R 168 sgf
1968-11-06 Takemiya Masaki 4p Honma Akio 5p B+R 209 sgf
1968-11-06 Mizuno Ichiro 3p Sakai Toshio 5p W+R 214 sgf
1968-11-06 Ota Masahito 3p Komatsu Nobuaki 5p B+1 265 sgf
1968-11-06 Cho Chikun 2p Sakai Masanori 3p B+R 115 sgf
1968-11-07 Nabeshima Akira 4p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 106 sgf
1968-11-07 Oka Nobumitsu 3p Sato Kaoru 5p B+R 111 sgf
1968-11-07 Tsutsui Katsumi 3p Suzuki Masaharu 5p W+R 128 sgf
1968-11-07 Morikawa Masao 4p Ito Tomoe 5p B+R 157 sgf
1968-11-07 Nishigami Yoshihiko 5p Izutani Minoru 5p W+R 162 sgf
1968-11-07 Nagahara Yoshiaki 3p Tanaka Minaichi 5p B+R 175 sgf
1968-11-07 Segawa Yoshio 7p Ishii Kunio 8p W+R 194 sgf
1968-11-07 Hane Yasumasa 7p Hisai Keishi 8p B+R 195 sgf
1968-11-07 Chino Tadahiko 7p Mukai Kazuo 7p B+23 218 sgf
1968-11-07 Ishigure Ikuro 6p Kuwahara Munehisa 7p B+5 229 sgf
1968-11-07 Hoshino Toshi 7p Sakai Michiharu 8p B+13 254 sgf
1968-11-07 Nakagawa Shinsuke 7p Hayashi Yutaro 8p W+2 274 sgf
1968-11-07 Kawamoto Noboru 5p Suzuki Goro 7p B+12 287 sgf
1968-11-07 Naganuma Makoto 5p Ishii Mamoru 6p W+R 98 sgf
1968-11-13 Sakai Takeshi 5p Kaji Kazutame 6p B+R 113 sgf
1968-11-13 Sato Masaharu 4p Fukui Masaaki 5p W+R 168 sgf
1968-11-13 Takeuchi Sumio 4p Kitani Reiko 6p W+R 176 sgf
1968-11-13 Tamura Noboru 4p Hayase Hiroshi 6p W+R 186 sgf
1968-11-13 Konishi Taizo 1p Cho Chikun 2p B+R 185 sgf
1968-11-14 Matsumoto Tokuji 7p Oeda Yusuke 7p W+R 148 sgf
1968-11-14 Abe Yoshiteru 6p Otake Hideo 8p B+R 163 sgf
1968-11-14 Tozawa Akinobu 6p Ishii Kunio 8p W+R 184 sgf
1968-11-14 Takeda Hakuai 5p Kojima Takaho 6p B+R 187 sgf
1968-11-14 Yoshida Yoichi 6p Isogawa Masao 7p B+R 189 sgf
1968-11-14 Seo Hisashi 7p Kudo Norio 7p W+4 248 sgf
1968-11-14 Yamashita Yorimoto 3p Izutani Minoru 5p B+2 254 sgf
1968-11-14 Izumo Eiji 5p Saijo Masataka 5p W+2 255 sgf
1968-11-14 Watanabe Hideo 6p Nakagawa Shinsuke 7p B+2 258 sgf
1968-11-14 Nabeshima Ichiro 7p Kano Yoshinori 9p B+R 261 sgf
1968-11-14 Maetani Shingo 4p Tsujii Ryotaro 6p W+2 264 sgf
1968-11-14 Shinohara Masami 8p Sakakibara Shoji 8p W+2 280 sgf
1968-11-14 Kusaka Kaneo 7p Nakamura Yutaro 8p W+5 287 sgf
1968-11-20 Suzuki Tsuna 3p Kosugi Kiyoshi 5p W+R 114 sgf
1968-11-20 Su Kaiseki 1p Noguchi Hitoshi 2p W+R 150 sgf
1968-11-20 Kano Kazuo 3p Morishima Kaoru 5p W+R 190 sgf
1968-11-20 Tamaki Shoji 1p Hirano Masaaki 3p W+R 216 sgf
1968-11-20 Izumitani Masanori 3p Yokoyama Koichi 5p B+R 229 sgf
1968-11-20 Sakaguchi Ryuzo 3p Nishigami Yoshihiko 5p W+R 238 sgf
1968-11-21 Miyazaki Hiroshi 3p Ito Tomoe 5p B+R 129 sgf
1968-11-21 Koyama Shizuo 4p Takagi Shoichi 5p W+R 138 sgf
1968-11-21 Hirako Sho 4p Yoshida Yoichi 6p W+R 158 sgf
1968-11-21 Sanno Hirotaka 6p Ishige Kakuo 7p W+R 166 sgf
1968-11-21 Kuwahara Munehisa 7p Okubo Ichigen 8p W+R 174 sgf
1968-11-21 Hiroe Katsuhiko 4p Hamajima Hisayoshi 6p B+6 238 sgf
1968-11-21 Miwa Yoshiro 7p Hoshino Toshi 7p B+4 249 sgf
1968-11-21 Oka Mitsuo 4p Sakai Toshio 5p W+3 249 sgf
1968-11-21 Suzuki Masaharu 5p Tanimiya Teiji 6p W+2 261 sgf