Up Prev Next

12th Shinei Tournament
Ko Mosei Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira Ishida Akira
W+R
1981-08-09,16
Ishida Akira
Kobayashi Kenji Kataoka Satoshi
Kataoka Satoshi
Kori Toshio Kori Toshio Kori Toshio
Ito Yoji
Ogawa Tomoko Miyazawa Goro
Miyazawa Goro
Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro
Yamashiro Hiroshi
Kamimura Haruo Kamimura Haruo
Aragaki Takeshi
Awaji Shuzo Tokimoto Hajime Tokimoto Hajime
Tokimoto Hajime
Sakaguchi Ryuzo Sakaguchi Ryuzo
O Rissei