Yugen no Ma Study Group Competition

On 9, 16, and 23 April 2021 a competition was held (two rounds on the first two dates, one round on the last date) between six teams of five players each. Time allotted: 3 moves per 20s.

Teams

Seto team

U Boi (5p), Seto Taiki (8p), Nakano Yasuhiro (9p), Fujii Shuya (8p), Imamura Toshiya (9p)

Sada team

Omote Yuto (1p), Mishima Hibiki (1p), Nishi Takenobu (5p), Tsuji Shigehito (2p), Sada Atsushi (7p)

Kansai Team

Muramoto Wataru (3p), Mito Shuhei (1p), Muramatsu Hiroki (6p), Torii Yuta (3p) (rounds 1-4), Ikemoto Ryota (1p) (round 5), Yasuda Akika (1p)

Chubu team

Kato Yuki (6p) (rounds 1-2), Tsuruta Kazushi (6p) (rounds 3-5), Bian Wenkai (3p), Nishioka Masao (2p), Terada Shuta (2p), Kato Chie (2p)

AI team

Onishi Ryuhei (7p), Ueno Risa (1p), Nyu Eiko (3p), Miura Taro (1p), Fukuoka Kotaro (2p)

Tomo team

Matsumoto Takehisa (8p), Rin Shien (8p), So Yokoku (9p), Shuto Shun (8p), Mori Chisaki (1p)

Team results

Seto Sada Kansai Chubu AI Tomo team
score
total
wins
captain
wins
place
Seto team 3-2 2-3 3-2 2-3 2-3 2-3 12 3 #4
Sada team 2-3 1-4 5-0 2-3 3-2 2-3 13 #3
Kansai Team 3-2 4-1 2-3 1-4 2-3 2-3 12 3 #4
Chubu team 2-3 0-5 3-2 2-3 2-3 1-4 9 #6
AI team 3-2 3-2 4-1 3-2 2-3 4-1 15 #1
Tomo team 3-2 2-3 3-2 3-2 3-2 4-1 14 #2

Individual results

player R1 R2 R3 R4 R5 score
1. U Boi (5p) +6 −11 +18 +23 −28 3
2. Seto Taiki (8p) +7 +12 +19 +24 −29 4
3. Nakano Yasuhiro (9p) −8 −13 −20 −25 +30 1
4. Fujii Shuya (8p) +9 −14 +21 −26 −31 2
5. Imamura Toshiya (9p) −10 +16 −22 −27 +32 2
6. Omote Yuto (1p) −1 −23 −28 +18 −11 1
7. Mishima Hibiki (1p) −2 −24 −29 +19 −12 1
8. Nishi Takenobu (5p) +3 +25 +30 +20 −13 4
9. Tsuji Shigehito (2p) −4 +26 +31 +21 −15 3
10. Sada Atsushi (7p) +5 −27 +32 +22 +16 4
11. Muramoto Wataru (3p) +17 +1 −23 −28 +6 3
12. Mito Shuhei (1p) −19 −2 −24 +29 +7 2
13. Muramatsu Hiroki (6p) −20 +3 +25 +30 +8 4
14. Torii Yuta (3p) +21 +4 −26 −31 2
15. Ikemoto Ryota (1p) +9 1
16. Yasuda Akika (1p) −22 −5 −27 −32 −10 0
17. Kato Yuki (6p) −11 +28 1
18. Tsuruta Kazushi (6p) −1 −6 −23 0
19. Bian Wenkai (3p) +12 −29 −2 −7 +24 2
20. Nishioka Masao (2p) +13 −30 +3 −8 −25 2
21. Terada Shuta (2p) −14 −31 −4 −9 −26 0
22. Kato Chie (2p) +16 +32 +5 −10 +27 4
23. Onishi Ryuhei (7p) +28 +6 +11 −1 +18 4
24. Ueno Risa (1p) −29 +7 +12 −2 −19 2
25. Nyu Eiko (3p) −30 −8 −13 +3 +20 2
26. Miura Taro (1p) −31 −9 +14 +4 +21 3
27. Fukuoka Kotaro (2p) +32 +10 +16 +5 −22 4
28. Matsumoto Takehisa (8p) −23 −17 +6 +11 +1 3
29. Rin Shien (8p) +24 +19 +7 −12 +2 4
30. So Yokoku (9p) +25 +20 −8 −13 −3 2
31. Shuto Shun (8p) +26 +21 −9 +14 +4 4
32. Mori Chisaki (1p) −27 −22 −10 +16 −5 1