Up Next

1st Chikurin Cup

1st Chikurin Cup
Kato Atsushi Kato Atsushi Kono Rin Kono Rin
B+R
1999-08-16
(B+R)
1999-09-20
W+1.5
1999-10-18
Takao Shinji
Kono Rin Kono Rin
W+R
1999
Akiyama Jiro
Kim Sujun Kim Sujun Cho U
B+2.5
1999-06-12
Yamashita Keigo
Cho U Cho U
W+3.5
1999-04-12
Hane Naoki

Kono Rin won with 2-1.