Up Next

1st Discovery tournament

This tournament (postponed because of corona) was held on 2020-08-11.

player R1 R2 R3 score SOS
1. Takei Taishin +8 +5 +2 3 3
2. Fukuoka Kotaro +7 +3 −1 2 6
3. Kondo Toshiki +6 −2 +5 2 4
4. Miura Taro −5 +8 +6 2 2
5. Tanaka Koyu +4 −1 −3 1 7
6. Watanabe Kandai −3 +7 −4 1 5
7. Mukai Toshinari −2 −6 +8 1 3
8. Chang Fukang −1 −4 −7 0 6

Preliminaries

The eight participants were the top two players of four preliminaries with eight players each, held at 2020-03-24, 27, 31 and 04-03, respectively.

player R1 R2 R3 score SOS
1. Fukuoka Kotaro +8 +5 +2 3 3
2. Takei Taishin +6 +3 −1 2 6
3. Kato Chie +7 −2 +5 2 4
4. Ueno Risa −5 +8 +6 2 2
5. Takeshita Ryoya +4 −1 −3 1 7
6. Kawahara Yu −2 +7 −4 1 5
7. Sakai Takashi −3 −6 +8 1 3
8. Omori Ran −1 −4 −7 0 6

player R1 R2 R3 score SOS
1. Kondo Toshiki +6 +5 +2 3 4
2. Tanaka Koyu +4 +3 −1 2 7
3. Okawa Takuya +7 −2 +5 2 4
4. Osuka Seira −2 +7 +6 2 4
5. 陳柏劭 +8 −1 −3 1 5
6. Rafif Shidqi Fitrah −1 +8 −4 1 5
7. Tsukada Chiharu −3 −4 +8 1 4
8. Kitazawa Masaaki −5 −6 −7 0 3

player R1 R2 R3 score SOS
1. Miura Taro +8 +3 +2 3 4
2. Watanabe Kandai +4 +5 −1 2 6
3. Sakai Yuki +6 −1 +5 2 5
4. Fujii Koki −2 +7 +6 2 4
5. Ikemoto Ryota +7 −2 −3 1 5
6. Hoda Shota −3 +8 −4 1 4
7. Takao Mari −5 −4 +8 1 3
8. Honda Mariko −1 −6 −7 0 5

player R1 R2 R3 score SOS
1. Chang Fukang +8 +2 +3 3 4
2. Tsuji Shigehito +4 −1 +5 2 6
3. Mukai Toshinari +7 +5 −1 2 5
4. Mori Chisaki −2 +8 +6 2 3
5. Chotoku Tetsushi +6 −3 −2 1 5
6. Yokota Hinano −5 +7 −4 1 4
7. Goto Mana −3 −6 +8 1 3
8. Hane Ayaka −1 −4 −7 0 6

Selected players: Chang Fukang and Mukai Toshinari.