Up Prev Next

2nd Discovery tournament

This tournament was held on 2021-08-09.

player R1 R2 R3 score SOS
1. Miura Taro +8 +3 +2 3 4
2. Sakai Yuki +4 +5 −1 2 6
3. Watanabe Kandai +6 −1 +5 2 5
4. Omote Yuto −2 +7 +6 2 4
5. Nakamura Sumire +7 −2 −3 1 5
6. Tanaka Yuki −3 +8 −4 1 4
7. Xiao Yuyang −5 −4 +8 1 3
8. Konishi Yoshiakira −1 −6 −7 0 5

Preliminaries

The eight participants were the top two players of four preliminaries with eight players each, held at 2021-07-21, 28, 08-03 and 09, respectively.

player R1 R2 R3 score SOS
1. Tanaka Yuki +8 +2 +3 3 4
2. Xiao Yuyang +4 −1 +5 2 6
3. Osuka Seira +7 +5 −1 2 5
4. Chang Fukang −2 +8 +6 2 3
5. Seki Ryosuke +6 −3 −2 1 5
6. Takeshita Ryoya −5 +7 −4 1 4
7. Mishima Hibiki −3 −6 +8 1 3
8. Honda Mariko −1 −4 −7 0 6

player R1 R2 R3 score SOS
1. Watanabe Kandai +3 +5 +2 3 5
2. Sakai Yuki +8 +4 −1 2 5
3. Rafif Shidqi Fitrah −1 +7 +6 2 5
4. Mito Shuhei +6 −2 +5 2 4
5. 日野勝太 +7 −1 −4 1 6
6. Cho Kosumi −4 +8 −3 1 4
7. Jo Bunen −5 −3 +8 1 3
8. Suzukawa Natsumi −2 −6 −7 0 4

player R1 R2 R3 score SOS
1. Omote Yuto +5 +3 +2 3 5
2. Konishi Yoshiakira +4 +6 −1 2 6
3. Ueno Risa +8 −1 +6 2 4
4. Fukuoka Kotaro −2 +7 +5 2 4
5. Kuwahara Yu −1 +8 −4 1 5
6. Yokota Hinano +7 −2 −3 1 5
7. Hane Ayaka −6 −4 +8 1 3
8. Tsukada Chiharu −3 −5 −7 0 4

player R1 R2 R3 score SOS
1. Miura Taro +8 +5 +2 3 3
2. Nakamura Sumire +6 +3 −1 2 6
3. Omori Ran +4 −2 +5 2 5
4. Fujii Koki −3 +6 +7 2 4
5. Mori Chisaki +7 −1 −3 1 6
6. Shigekawa Keigo −2 −4 +8 1 4
7. Hoda Shota −5 +8 −4 1 3
8. Yasuda Akika −1 −7 −6 0 5