Up Prev Next

3rd Discovery tournament

This tournament was held on 2022-08-11.

player R1 R2 R3 score SOS
1. Nakamura Sumire +6 +3 +2 3 5
2. Miura Taro +7 +5 −1 2 5
3. Kawahara Yu +8 −1 +5 2 4
4. Konishi Yoshiakira −5 +7 +6 2 3
5. Takeshita Ryoya +4 −2 −3 1 6
6. Hoda Shota −1 +8 −4 1 5
7. Hino Shota −2 −4 +8 1 4
8. Yokota Hinano −3 −6 −7 0 4

Preliminaries

The eight participants were the top two players of four preliminaries with eight players each, held at 2022-03-29, 03-29, 04-01 and 04-05, respectively.

player R1 R2 R3 score SOS
1. Miura Taro +6 +3 +2 3 5
2. Yokota Hinano +7 +5 −1 2 5
3. Tanaka Yuki +8 −1 +5 2 4
4. Cho Kosumi −5 +7 +6 2 3
5. Shigekawa Akishi +4 −2 −3 1 6
6. Goto Hajimu −1 +8 −4 1 5
7. 篠田優也 −2 −4 +8 1 4
8. Omote Yuto −3 −6 −7 0 4

player R1 R2 R3 score SOS
1. Nakamura Sumire +6 +5 +2 3 4
2. Takeshita Ryoya +8 +3 −1 2 5
3. Nishimura Jin +7 −2 +5 2 4
4. Mito Shuhei −5 +6 +7 2 3
5. Jo Bunen +4 −1 −3 1 7
6. Fujita Keiichiro −1 −4 +8 1 5
7. 清水拓哉 −3 +8 −4 1 4
8. Fujita Reo −2 −7 −6 0 4

player R1 R2 R3 score SOS
1. Konishi Yoshiakira +6 +5 +2 3 4
2. Hoda Shota +7 +3 −1 2 6
3. Ueno Risa +4 −2 +5 2 5
4. Xiao Yuyang −3 +7 +6 2 4
5. Kuwabara Itsuki +8 −1 −3 1 5
6. Kumaki Teruya −1 +8 −4 1 5
7. 宮谷風雅 −2 −4 +8 1 4
8. Suzukawa Natsumi −5 −6 −7 0 3

player R1 R2 R3 score SOS
1. Kawahara Yu +3 +5 +2 3 5
2. Hino Shota +6 +4 −1 2 6
3. Yoda Ozora −1 +8 +6 2 4
4. 平野海斗 +7 −2 +5 2 4
5. Shigekawa Keigo +8 −1 −4 1 5
6. 藤澤理秀 −2 +7 −3 1 5
7. Osuka Seira −4 −6 +8 1 3
8. Cho Koharu −5 −3 −7 0 4