Up Prev

4th Discovery tournament

This tournament was held on 2023-08-08.

player R1 R2 R3 score SOS
1. Omote Yuto +7 +3 +2 3 5
2. Kawahara Yu +4 +6 −1 2 6
3. Mito Shuhei +5 −1 +6 2 5
4. Shigekawa Akishi −2 +8 +5 2 3
5. Yanai Kazuma −3 +7 −4 1 5
6. Tanaka Yuki +8 −2 −3 1 4
7. Takeshita Ryoya −1 −5 +8 1 4
8. Fujita Reo −6 −4 −7 0 4

Preliminaries

The eight participants were the top two players of four preliminaries with eight players each, held at 2023-04-05, 03-29, 04-04 and 04-04, respectively.

player R1 R2 R3 score SOS
1. Mito Shuhei +6 +3 +2 3 5
2. Shigekawa Akashi +7 +5 −1 2 5
3. 荒井幹太 +8 −1 +5 2 4
4. Hino Shota −5 +7 +6 2 3
5. Ueno Risa +4 −2 −3 1 6
6. 藤澤理秀 −1 +8 −4 1 5
7. 國松聡 −2 −4 +8 1 4
8. Yanagihara Saki −3 −6 −7 0 4

player R1 R2 R3 score SOS
1. Tanaka Yuki +7 +5 +2 3 4
2. Omote Yuto +4 +3 −1 2 7
3. Xiao Yuyang +8 −2 +5 2 3
4. Kuwabara Itsuki −2 +8 +6 2 3
5. Ando Hinata +6 −1 −3 1 6
6. 地曵知紘 −5 +7 −4 1 4
7. Seki Ryosuke −1 −6 +8 1 4
8. 丁俊傑 −3 −4 −7 0 5

player R1 R2 R3 score SOS
1. Takeshita Ryoya +5 +2 +3 3 5
2. Kumaki Teruya +4 −1 +6 2 6
3. Fujita Reo +8 +6 −1 2 4
4. Goto Hajimu −2 +5 +7 2 4
5. 平野海斗 −1 −4 +8 1 5
6. Cho Kosumi +7 −3 −2 1 5
7. 朝日悠俊 −6 +8 −4 1 3
8. 内藤陸斗 −3 −7 −5 0 4

player R1 R2 R3 score SOS
1. Kawahara Yu +8 +3 +2 3 4
2. Yanai Kazuma +4 +5 −1 2 6
3. 志賀司 +6 −1 +5 2 5
4. Hoda Shota −2 +7 +6 2 4
5. Cho Koharu +7 −2 −3 1 5
6. Nishimura Jin −3 +8 −4 1 4
7. Jo Bunen −5 −4 +8 1 3
8. 髙地祐希 −1 −6 −7 0 5