Up

The Hayago Meijin tournament had players 5-dan and above. This Hayago tournament had players 4-dan and below.

2nd Hayago tournament - 1957
Sato Kaoru (2p) Watanabe Hideo
W+R
Watanabe Hideo
B+R
Watanabe Hideo
B+R
Otake Hideo
W+R
Watanabe Hideo (4p)
Ashiba Katsumi (1p) Ashiba Katsumi
B+R
Otani Motohiro (3p)
Nakaoka Jiro (4p) Nakaoka Jiro
W+R
Sakamaki Kosuke
W+R
Takenaka Kotaro (3p)
Kudo Norio (2p) Sakamaki Kosuke
B+R
Sakamaki Kosuke (2p)
Sakai Masanori (3p) Honda Sachiko
W+R
Ide Yaojiro
B+R
Otake Hideo
W+R
Honda Sachiko (2p)
Inagaki Koichi (2p) Ide Yaojiro
W+R
Ide Yaojiro (3p)
Nagayasu Masaki (1p) Otake Hideo
B+R
Otake Hideo
B+R
Otake Hideo (1p)
Kato Akihiro (4p) Chino Tadahiko
B+R
Chino Tadahiko (3p)

In a 3rd place playoff, Ide Yaojiro defeated Sakamaki Kosuke (B+R).