Up Next

5th Prime Minister's Cup
Kano Yoshinori Kano Yoshinori
W+14.5
1960-12-15
Kano Yoshinori
B+R
1961-01-11
Kano Yoshinori
W+7.5
1961-05-25
Kano Yoshinori
W+2.5
1961-08-30
Kano Yoshinori
B+0.5
1961
Kano Yoshinori
B+0.5
1961-10-26
Ito Tomoe
Suzuki Masaharu
Hoshino Toshi Hoshino Toshi
B+R
1961-01-26
Ishii Mamoru
Nakamura Yutaro Nakamura Yutaro
B+R
1960-11-10
Nakamura Yutaro
B+R
1961-06-15
Miwa Yoshiro
Yamazaki Masuo Yamazaki Masuo
W+2.5
1961-02-09
Fukuhara Yoshitora
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
B+6.5
1961-01-26
Kajiwara Takeo
W+4.5
1961-05-25
Kajiwara Takeo
B+R
1961-08-24
Seo Hisashi
Hasegawa Akira Hasegawa Akira
W+6.5
1960-11-10
Nakagawa Shinji
Kada Katsuji Kada Katsuji
B+0.5
1961-01-26
Kada Katsuji
Nakaoka Jiro
Kuwahara Munehisa Kuwahara Munehisa
B+7.5
1961-03-23
Fukuda Masayoshi
Sakakibara Shoji Sakakibara Shoji
W+7.5
1961-02-09
Sakakibara Shoji
W+R
1961-04-13
Sakakibara Shoji
W+5.5
1961-07-06
Sakakibara Shoji
W+1.5
1961-09-17
Takeda Hakuai
Chino Tadahiko Chino Tadahiko
B+0.5
1960-11-17
Shioiri Itsuzo
Kaji Kazutame Kaji Kazutame
W+R
1960-11-03
Kaji Kazutame
W+R
1960-11-10
Kaji Kazutame
B+7.5
1961-04-13
Tanaka Minaichi
Oeda Yusuke
Okubo Ichigen Okubo Ichigen
W+8.5
1960-12-01
Ishige Kakuo
Takahashi Toshimitsu Takahashi Toshimitsu
W+8.5
1961-02-02
Takahashi Toshimitsu
B+R
1961-02-16
Takahashi Toshimitsu
B+R
1961-07-13
Mukai Kazuo
Kodama Kunio Kodama Kunio
B+R
1961-02-02
Matsumoto Tokuji
Kageyama Toshiro Kageyama Toshiro
W+2.5
1960-12-14
Kageyama Toshiro
B+6.5
1961-03-23
Hayashi Yutaro
Shinohara Masami Shinohara Masami
B+5.5
1960-12-01
Shinohara Masami
W+1.5
1960-12-15
Suzuki Goro
Murashima Yoshinori

Guessed the above table given the games. Some games might belong to other rounds.