Up Next

Oteai 1967

date black white result #mv sgf
1967-04 Nakamura Hidehito 1p Kobayashi Koichi 1p B+ 41 sgf
1967-04-19 Miyazaki Hiroshi 3p Takagi Shoichi 5p W+R 100 sgf
1967-04-19 Morikawa Masao 4p Ando Takeo 5p B+R 121 sgf
1967-04-19 Tsutsui Katsumi 3p Honma Akio 5p B+R 131 sgf
1967-04-19 Hayase Gendo 5p Okatani Mitsuo 4p B+R 211 sgf
1967-04-19 Morishima Kaoru 4p Tsuchida Masamitsu 5p W+R 214 sgf
1967-04-20 Suzuki Masaharu 5p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 105 sgf
1967-04-20 Sumino Tsunehiro 8p Kusaka Kaneo 7p W+R 112 sgf
1967-04-20 Izumo Eiji 5p Izutani Minoru 5p B+R 119 sgf
1967-04-20 Kurosawa Tadanao 6p Rin Kaiho 8p W+R 134 sgf
1967-04-20 Tanimiya Teiji 5p Hoshino Toshi 7p B+R 151 sgf
1967-04-20 Nakagawa Shinsuke 6p Nakamura Yutaro 8p B+R 161 sgf
1967-04-20 Ishigure Ikuro 6p Sakai Michiharu 8p B+R 185 sgf
1967-04-20 Naganuma Makoto 5p Kobayashi Reiko 5p W+R 192 sgf
1967-04-20 Sanno Hirotaka 6p Shinohara Masami 8p B+R 213 sgf
1967-04-20 Ozaki Harumi 5p Hamajima Hisayoshi 6p W+2 214 sgf
1967-04-20 Kodama Kunio 5p Mukai Kazuo 7p B+8 224 sgf
1967-04-20 Miwa Yoshiro 7p Otake Hideo 7p W+1 226 sgf
1967-04-20 Kageyama Toshiro 6p Hayashi Yutaro 8p W+1 237 sgf
1967-04-20 Yokoyama Koichi 5p Seo Hisashi 7p W+6 245 sgf
1967-04-20 Yamazaki Masuo 6p Okubo Ichigen 8p W+R 254 sgf
1967-04-20 Ishii Mamoru 6p Magari Reiki 8p B+8 257 sgf
1967-04-20 Hayase Hiroshi 5p Sometani Kazuo 7p B+1 258 sgf
1967-04-20 Tsujii Ryotaro 5p Nabeshima Ichiro 7p Jigo 307 sgf
1967-04-26 Honda Sachiko 4p Matsumoto Tokuji 6p W+R 140 sgf
1967-04-26 Shimamura Michihiro 1p Watanabe Reiji 3p W+3 249 sgf
1967-04-26 Kojima Takaho 6p Rin Kaiho 8p B+7 255 sgf
1967-04-26 Amayake Nobuo 4p Yoshida Yoichi 6p B+R 269 sgf
1967-04-27 Kurosawa Tadanao 6p Isogawa Masao 7p B+R 183 sgf
1967-04-27 Komatsu Nobuaki 5p Ishii Kunio 7p W+R 192 sgf
1967-04-27 Haruyama Isamu 5p Chino Tadahiko 7p B+R 199 sgf
1967-04-27 Kudo Norio 7p Kada Katsuji 8p W+R 200 sgf
1967-04-27 Sakai Takeshi 3p Kobayashi Reiko 5p B+R 205 sgf
1967-04-27 Sato Kaoru 5p Suzuki Goro 7p B+4 221 sgf
1967-04-27 Ishige Kakuo 7p Sakakibara Shoji 8p B+11 228 sgf
1967-04-27 Hashimoto Yoshimi 8p Iwamoto Kaoru 8p B+6 246 sgf
1967-04-27 Watanabe Hideo 6p Kano Yoshinori 8p W+5 260 sgf
1967-04-27 Fukuda Masayoshi 6p Sugiuchi Kazuko 6p B+2 279 sgf
1967-04-27 Abe Yoshiteru 6p Hisai Keishi 8p B+3 286 sgf
1967-04-27 Takeda Hakuai 5p Kuroda Yukio 5p W+11 290 sgf
1967-04-27 Oeda Yusuke 6p Segawa Yoshio 7p B+13 317 sgf
1967-05-03 Miyaki Keitaro 4p Hane Yasumasa 6p W+R 178 sgf
1967-05-03 Inagaki Koichi 4p Kaji Kazutame 6p B+7 212 sgf
1967-05-03 Fukui Susumu 3p Ando Takeo 5p B+5 217 sgf
1967-05-03 Ito Hiroshi 4p Izumo Eiji 5p W+3 227 sgf
1967-05-03 Cho Hunhyun 1p Takemiya Masaki 2p W+5 255 sgf
1967-05-03 Sakai Takeshi 3p Yokoyama Koichi 5p B+2 277 sgf
1967-05-04 Honma Akio 5p Kuwahara Munehisa 7p B+R 127 sgf
1967-05-04 Takahashi Toshimitsu 7p Nakamura Yutaro 8p B+R 143 sgf
1967-05-04 Hamajima Hisayoshi 6p Nabeshima Ichiro 7p W+R 176 sgf
1967-05-04 Izutani Minoru 5p Ozaki Harumi 5p B+R 197 sgf
1967-05-04 Tozawa Akinobu 6p Shinohara Masami 8p W+R 208 sgf
1967-05-04 Suzuki Masaharu 5p Yamazaki Masuo 6p B+R 231 sgf
1967-05-04 Ishigure Ikuro 6p Magari Reiki 8p B+0 24 sgf
1967-05-04 Matsuoka Teruo 5p Kusaka Kaneo 7p B+R 255 sgf
1967-05-04 Sakai Michiharu 8p Sometani Kazuo 7p W+3 263 sgf
1967-05-04 Ishii Mamoru 6p Kageyama Toshiro 6p B+19 275 sgf
1967-05-04 Kojima Takaho 6p Sanno Hirotaka 6p B+8 275 sgf
1967-05-04 Mukai Kazuo 7p Okubo Ichigen 8p W+8 277 sgf
1967-05-04 Tsujii Ryotaro 5p Hayase Hiroshi 5p W+1 329 sgf
1967-05-10 Otani Motohiro 4p Kojima Takaho 6p W+R 144 sgf
1967-05-10 Komatsu Nobuaki 5p Morishima Kaoru 4p W+R 154 sgf
1967-05-10 Ishida Yoshio 4p Watanabe Hideo 6p B+R 233 sgf
1967-05-10 Yokoyama Kunitada 4p Sato Kaoru 5p W+1 247 sgf
1967-05-10 Watanabe Reiji 3p Kawamoto Noboru 5p B+6 272 sgf
1967-05-11 Suzuki Goro 7p Segawa Yoshio 7p B+R 119 sgf
1967-05-11 Hane Yasumasa 6p Sumino Tsunehiro 8p B+R 123 sgf
1967-05-11 Otake Hideo 7p Hashimoto Yoshimi 8p B+R 141 sgf
1967-05-11 Seo Hisashi 7p Kano Yoshinori 8p B+R 177 sgf
1967-05-11 Kodama Kunio 5p Ando Takeo 5p B+R 197 sgf
1967-05-11 Naganuma Makoto 5p Miwa Yoshiro 7p W+R 198 sgf
1967-05-11 Kobayashi Reiko 5p Nakaoka Jiro 6p B+R 241 sgf
1967-05-11 Oeda Yusuke 6p Kada Katsuji 8p W+5 244 sgf
1967-05-11 Haruyama Isamu 5p Kurosawa Tadanao 6p W+1 261 sgf
1967-05-11 Izumo Eiji 5p Tsujii Ryotaro 5p W+4 263 sgf
1967-05-11 Abe Yoshiteru 6p Ishige Kakuo 7p W+1 265 sgf
1967-05-11 Matsumoto Tokuji 6p Sakakibara Shoji 8p B+6 279 sgf
1967-05-11 Isogawa Masao 7p Ishii Kunio 7p W+3 305 sgf
1967-05-17 Ito Hiroshi 4p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 117 sgf
1967-05-17 Ito Tomoe 5p Takenaka Kotaro 4p B+R 127 sgf
1967-05-17 Kato Masao 4p Abe Yoshiteru 6p B+R 197 sgf
1967-05-17 Kano Kazuo 3p Sakai Toshio 5p W+7 340 sgf
1967-05-18 Tozawa Akinobu 6p Sometani Kazuo 7p B+R 113 sgf
1967-05-18 Tanimiya Teiji 5p Honma Akio 5p B+R 165 sgf
1967-05-18 Kaji Kazutame 6p Iwamoto Kaoru 8p W+R 176 sgf
1967-05-18 Yokoyama Koichi 5p Sato Kaoru 5p B+R 181 sgf
1967-05-18 Ozaki Harumi 5p Hane Yasumasa 6p W+R 188 sgf
1967-05-18 Mukai Kazuo 7p Fukuda Masayoshi 6p B+R 203 sgf
1967-05-18 Nakagawa Shinsuke 6p Takahashi Toshimitsu 7p W+R 222 sgf
1967-05-18 Hosokawa Senjin 8p Magari Reiki 8p W+R 226 sgf
1967-05-18 Kuwahara Munehisa 7p Chino Tadahiko 7p B+R 239 sgf
1967-05-18 Ishigure Ikuro 6p Kusaka Kaneo 7p W+7 251 sgf
1967-05-18 Kudo Norio 7p Nakamura Yutaro 8p W+2 283 sgf
1967-05-18 Yamazaki Masuo 6p Hayashi Yutaro 8p W+R 76 sgf
1967-05-24 Ashiba Katsumi 2p Amano Masafumi 3p B+7 169 sgf
1967-05-24 Morikawa Masao 4p Tanaka Minaichi 5p B+R 199 sgf
1967-05-24 Kano Kazuo 3p Tsuchida Masamitsu 5p W+R 216 sgf
1967-05-24 Nishigami Yoshihiko 4p Matsuoka Teruo 5p B+R 263 sgf
1967-05-24 Kawai Tetsuyuki 4p Kageyama Toshiro 6p B+9 271 sgf
1967-05-24 Oka Mitsuo 3p Hayase Gendo 5p B+R 95 sgf
1967-05-25 Naganuma Makoto 5p Haruyama Isamu 5p W+R 126 sgf
1967-05-25 Kawamura Masamichi 4p Hayase Hiroshi 5p W+R 148 sgf
1967-05-25 Takagi Shoichi 5p Abe Yoshiteru 6p B+R 169 sgf
1967-05-25 Yoshida Yoichi 6p Sakai Michiharu 8p W+R 170 sgf
1967-05-25 Matsumoto Tokuji 6p Kano Yoshinori 8p W+7 217 sgf
1967-05-25 Takeda Hakuai 5p Miwa Yoshiro 7p B+1 224 sgf
1967-05-25 Kuroda Yukio 6p Sanno Hirotaka 6p B+R 225 sgf
1967-05-25 Kudo Norio 7p Hoshino Toshi 7p B+R 237 sgf
1967-05-25 Isogawa Masao 7p Hisai Keishi 8p W+R 242 sgf
1967-05-25 Watanabe Hideo 6p Seo Hisashi 7p B+3 255 sgf
1967-05-25 Ishii Kunio 7p Shinohara Masami 8p B+R 273 sgf
1967-05-25 Nakaoka Jiro 6p Okubo Ichigen 8p W+6 296 sgf
1967-05-25 Ishii Mamoru 6p Otake Hideo 7p W+R 92 sgf
1967-05-31 Kato Masao 4p Naganuma Makoto 5p B+R 169 sgf
1967-05-31 Sakai Isao 3p Komatsu Nobuaki 5p W+R 170 sgf
1967-05-31 Hisajima Kunio 3p Honma Akio 5p W+R 184 sgf
1967-06-01 Nakaoka Jiro 6p Suzuki Goro 7p B+R 117 sgf
1967-06-01 Ito Tomoe 5p Fukuhara Yoshitora 6p B+R 151 sgf
1967-06-01 Sakai Toshio 5p Hane Yasumasa 6p B+R 169 sgf
1967-06-01 Sato Kaoru 5p Oeda Yusuke 6p W+R 172 sgf
1967-06-01 Matsuoka Teruo 5p Segawa Yoshio 7p B+R 195 sgf
1967-06-01 Kaji Kazutame 6p Sakakibara Shoji 8p W+R 206 sgf
1967-06-01 Kusaka Kaneo 7p Hashimoto Yoshimi 8p W+5 228 sgf
1967-06-01 Hayase Gendo 5p Izutani Minoru 5p Jigo 258 sgf
1967-06-01 Matsumoto Tokuji 6p Kuwahara Munehisa 7p B+2 259 sgf
1967-06-01 Kojima Takaho 6p Chino Tadahiko 7p B+2 266 sgf
1967-06-01 Ishige Kakuo 7p Nakamura Yutaro 8p Jigo 273 sgf
1967-06-01 Nabeshima Ichiro 7p Iwamoto Kaoru 8p W+R 62 sgf
1967-06-01 Sumino Tsunehiro 8p Hayashi Yutaro 8p W+R 78 sgf
1967-06-07 Ishida Yoshio 4p Sanno Hirotaka 6p W+R 222 sgf
1967-06-07 Watanabe Reiji 3p Amano Masafumi 3p B+11 225 sgf
1967-06-07 Maetani Shingo 4p Ozaki Harumi 5p B+3 280 sgf
1967-06-07 Kawamoto Noboru 5p Nakagawa Shinsuke 6p W+4 306 sgf
1967-06-08 Tanaka Minaichi 5p Takeda Hakuai 5p B+R 147 sgf
1967-06-08 Takagi Shoichi 5p Watanabe Hideo 6p B+R 167 sgf
1967-06-08 Hisajima Kunio 3p Tanimiya Teiji 5p W+R 180 sgf
1967-06-08 Kageyama Toshiro 6p Kudo Norio 7p W+R 186 sgf
1967-06-08 Chino Tadahiko 7p Sakai Michiharu 8p B+R 223 sgf
1967-06-08 Kano Yoshinori 8p Okubo Ichigen 8p W+6 227 sgf
1967-06-08 Takahashi Toshimitsu 7p Magari Reiki 8p W+R 236 sgf
1967-06-08 Hamajima Hisayoshi 6p Hisai Keishi 8p W+2 242 sgf
1967-06-08 Mukai Kazuo 7p Hoshino Toshi 7p W+8 243 sgf
1967-06-08 Suzuki Masaharu 5p Tozawa Akinobu 6p Jigo 252 sgf
1967-06-08 Komatsu Nobuaki 5p Tsujii Ryotaro 5p W+R 254 sgf
1967-06-08 Yoshida Yoichi 6p Ishii Kunio 7p W+R 318 sgf
1967-06-14 Yokoyama Kunitada 4p Yamazaki Masuo 6p B+R 103 sgf
1967-06-14 Shirae Haruhiko 4p Kodama Kunio 5p B+R 211 sgf
1967-06-14 Oka Mitsuo 3p Izumo Eiji 5p B+11 274 sgf
1967-06-14 Takagi Shoichi 5p Fukui Masaaki 5p B+3 290 sgf
1967-06-15 Fukuhara Yoshitora 6p Kaji Kazutame 6p W+R 144 sgf
1967-06-15 Amano Masafumi 3p Suzuki Masaharu 5p B+R 153 sgf
1967-06-15 Nabeshima Ichiro 7p Hosokawa Senjin 8p B+R 157 sgf
1967-06-15 Tanimiya Teiji 5p Ishigure Ikuro 6p B+R 163 sgf
1967-06-15 Seo Hisashi 7p Iwamoto Kaoru 9p W+R 208 sgf
1967-06-15 Sumino Tsunehiro 8p Isogawa Masao 7p W+4 237 sgf
1967-06-15 Otake Hideo 7p Ishige Kakuo 7p B+1 252 sgf
1967-06-15 Kawamoto Noboru 5p Ishii Mamoru 6p Jigo 298 sgf
1967-06-21 Ishida Yoshio 4p Kurosawa Tadanao 6p B+R 155 sgf
1967-06-21 Takamizawa Tadao 4p Ando Takeo 5p W+R 182 sgf
1967-06-21 Kado Hayato 4p Haruyama Isamu 5p W+R 200 sgf
1967-06-21 Morishima Kaoru 4p Izutani Minoru 5p B+3 231 sgf
1967-06-21 Shimohira Akio 4p Tsuchida Masamitsu 5p B+8 242 sgf
1967-06-22 Miwa Yoshiro 7p Sakakibara Shoji 8p W+R 104 sgf
1967-06-22 Chino Tadahiko 7p Rin Kaiho 8p W+R 128 sgf
1967-06-22 Kodama Kunio 5p Nakagawa Shinsuke 6p B+1 177 sgf
1967-06-22 Yoshida Yoichi 6p Hashimoto Yoshimi 8p B+R 207 sgf
1967-06-22 Mizuno Ichiro 3p Hayase Hiroshi 5p W+R 210 sgf
1967-06-22 Kuwahara Munehisa 7p Hayashi Yutaro 8p B+8 215 sgf
1967-06-22 Yokoyama Koichi 5p Oeda Yusuke 6p W+R 234 sgf
1967-06-22 Hoshino Toshi 7p Kada Katsuji 9p W+2 235 sgf
1967-06-22 Oka Nobumitsu 3p Kobayashi Reiko 5p W+7 251 sgf
1967-06-22 Nagahara Yoshiaki 3p Ito Tomoe 5p B+5 275 sgf
1967-06-22 Segawa Yoshio 7p Hisai Keishi 8p B+1 278 sgf
1967-06-22 Suzuki Goro 7p Shinohara Masami 8p B+9 300 sgf
1967-06-22 Hayase Gendo 5p Komatsu Nobuaki 5p B+R 81 sgf
1967-06-29 Kudo Norio 7p Rin Kaiho 8p W+R 194 sgf
1967-09-13 Kanno Kiyonori 4p Tozawa Akinobu 6p W+R 158 sgf
1967-09-13 Maetani Shingo 4p Komatsu Nobuaki 5p W+R 184 sgf
1967-09-13 Saijo Masataka 4p Tsuchida Masamitsu 5p W+R 218 sgf
1967-09-13 Izumitani Masanori 3p Naganuma Makoto 5p W+2 227 sgf
1967-09-13 Fukui Masaaki 5p Kodama Kunio 5p Jigo 233 sgf
1967-09-14 Hamajima Hisayoshi 6p Ishii Kunio 7p W+R 160 sgf
1967-09-14 Abe Yoshiteru 6p Kurosawa Tadanao 6p W+R 168 sgf
1967-09-14 Yoshida Yoichi 6p Sumino Tsunehiro 8p B+R 177 sgf
1967-09-14 Ozaki Harumi 5p Nabeshima Ichiro 7p W+R 188 sgf
1967-09-14 Matsumoto Tokuji 6p Nakaoka Jiro 6p B+R 219 sgf
1967-09-14 Ishige Kakuo 7p Shinohara Masami 8p B+R 225 sgf
1967-09-14 Kageyama Toshiro 6p Sakakibara Shoji 8p B+R 235 sgf
1967-09-14 Tsujii Ryotaro 5p Matsuoka Teruo 5p B+R 241 sgf
1967-09-14 Honma Akio 5p Seo Hisashi 7p W+2 254 sgf
1967-09-14 Hane Yasumasa 6p Sakai Michiharu 8p B+R 263 sgf
1967-09-14 Hoshino Toshi 7p Hayashi Yutaro 8p W+R 268 sgf
1967-09-14 Yamazaki Masuo 6p Watanabe Hideo 6p B+1 274 sgf
1967-09-14 Takagi Shoichi 5p Ishigure Ikuro 6p B+R 285 sgf
1967-09-20 Ando Takeo 5p Otake Hideo 7p W+R 118 sgf
1967-09-20 Honda Sachiko 4p Kobayashi Reiko 5p W+R 170 sgf
1967-09-20 Morikawa Masao 4p Nakagawa Shinsuke 6p W+R 198 sgf
1967-09-20 Noguchi Hitoshi 1p Ishida Akira 1p B+R 209 sgf
1967-09-20 Kitamura Hiroshi 4p Sato Kaoru 5p B+R 217 sgf
1967-09-20 Shimohira Akio 4p Hayase Hiroshi 5p W+R 228 sgf
1967-09-20 Watanabe Reiji 3p Nakayama Shigeyuki 3p B+R 99 sgf
1967-09-21 Kojima Takaho 6p Hisai Keishi 8p B+R 185 sgf
1967-09-21 Ishii Mamoru 6p Segawa Yoshio 7p B+R 187 sgf
1967-09-21 Tanimiya Teiji 5p Tozawa Akinobu 6p B+R 217 sgf
1967-09-21 Kusunoki Teruko 5p Kodama Kunio 5p B+3 229 sgf
1967-09-21 Kudo Norio 7p Takahashi Toshimitsu 7p B+R 231 sgf
1967-09-21 Okubo Ichigen 8p Nakamura Yutaro 8p B+8 268 sgf
1967-09-21 Suzuki Masaharu 5p Ito Tomoe 5p B+8 279 sgf
1967-09-21 Sanno Hirotaka 6p Mukai Kazuo 7p B+6 290 sgf
1967-09-21 Yokoyama Koichi 5p Kaji Kazutame 6p W+1 311 sgf
1967-09-21 Isogawa Masao 7p Kusaka Kaneo 7p B+9 317 sgf
1967-09-27 Morishima Kaoru 4p Sakai Toshio 5p B+R 103 sgf
1967-09-27 Takeda Hakuai 5p Fukui Masaaki 5p B+8 255 sgf
1967-09-27 Okatani Mitsuo 4p Izutani Minoru 5p W+2 267 sgf
1967-09-27 Suzuki Tsuna 3p Naganuma Makoto 5p W+4 278 sgf
1967-09-27 Kanno Kiyonori 4p Ishigure Ikuro 6p B+1 284 sgf
1967-09-28 Hayase Hiroshi 5p Komatsu Nobuaki 5p B+R 179 sgf
1967-09-28 Ishii Kunio 7p Sakakibara Shoji 8p B+R 181 sgf
1967-09-28 Yoshida Yoichi 6p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 244 sgf
1967-09-28 Hayashi Yutaro 8p Shinohara Masami 8p Jigo 254 sgf
1967-09-28 Oeda Yusuke 6p Seo Hisashi 7p B+7 257 sgf
1967-09-28 Honma Akio 5p Nakaoka Jiro 6p B+7 264 sgf
1967-09-28 Nabeshima Ichiro 7p Sometani Kazuo 7p B+R 271 sgf
1967-09-28 Kageyama Toshiro 6p Ishige Kakuo 7p W+6 272 sgf
1967-09-28 Kurosawa Tadanao 6p Kada Katsuji 9p B+3 283 sgf
1967-09-28 Abe Yoshiteru 6p Hashimoto Yoshimi 8p W+4 306 sgf
1967-10-04 Kado Hayato 4p Kuroda Yukio 6p B+R 179 sgf
1967-10-04 Kawai Tetsuyuki 4p Tanimiya Teiji 5p B+4 305 sgf
1967-10-05 Izutani Minoru 5p Segawa Yoshio 7p W+R 110 sgf
1967-10-05 Fukuhara Yoshitora 6p Nakagawa Shinsuke 6p W+R 138 sgf
1967-10-05 Kojima Takaho 6p Kusaka Kaneo 7p B+R 149 sgf
1967-10-05 Naganuma Makoto 5p Matsumoto Tokuji 7p W+R 154 sgf
1967-10-05 Ito Tomoe 5p Kudo Norio 7p W+R 158 sgf
1967-10-05 Sato Kaoru 5p Kaji Kazutame 6p B+R 161 sgf
1967-10-05 Matsuoka Teruo 5p Tsuchida Masamitsu 5p W+R 234 sgf
1967-10-05 Hane Yasumasa 6p Hosokawa Senjin 8p B+R 245 sgf
1967-10-05 Ishii Mamoru 6p Mukai Kazuo 7p B+6 263 sgf
1967-10-05 Sakai Michiharu 8p Nakamura Yutaro 8p W+5 288 sgf
1967-10-05 Ando Takeo 5p Sugiuchi Kazuko 6p B+R 303 sgf
1967-10-11 Watanabe Reiji 3p Takeuchi Sumio 4p B+R 143 sgf
1967-10-11 Otani Motohiro 4p Tanaka Minaichi 5p W+R 180 sgf
1967-10-11 Yokoyama Koichi 5p Kawamoto Noboru 5p B+R 219 sgf
1967-10-11 Takenaka Kotaro 4p Oeda Yusuke 6p W+4 223 sgf
1967-10-11 Noguchi Hitoshi 1p Miyazaki Hiroshi 3p B+5 302 sgf
1967-10-12 Miwa Yoshiro 7p Kada Katsuji 9p B+R 153 sgf
1967-10-12 Hayase Hiroshi 5p Izumo Eiji 5p B+R 157 sgf
1967-10-12 Ishigure Ikuro 6p Chino Tadahiko 7p B+R 193 sgf
1967-10-12 Kano Yoshinori 8p Hisai Keishi 8p B+R 203 sgf
1967-10-12 Kobayashi Reiko 5p Kurosawa Tadanao 6p B+R 211 sgf
1967-10-12 Otake Hideo 8p Okubo Ichigen 8p B+5 222 sgf
1967-10-12 Yamazaki Masuo 6p Nakaoka Jiro 6p B+R 227 sgf
1967-10-12 Kawamura Masamichi 4p Ozaki Harumi 5p W+R 230 sgf
1967-10-12 Sanno Hirotaka 6p Sometani Kazuo 7p W+R 232 sgf
1967-10-12 Hashimoto Yoshimi 8p Hayashi Yutaro 8p Jigo 245 sgf
1967-10-12 Takagi Shoichi 5p Kageyama Toshiro 6p W+4 247 sgf
1967-10-12 Ishige Kakuo 7p Suzuki Goro 7p W+3 254 sgf
1967-10-12 Sumino Tsunehiro 8p Shinohara Masami 8p B+4 258 sgf
1967-10-12 Yoshida Yoichi 6p Nabeshima Ichiro 7p W+7 276 sgf
1967-10-18 Nagahara Yoshiaki 3p Honma Akio 5p W+R 104 sgf
1967-10-18 Ezura Yuichi 2p Ishida Yoshio 4p W+R 124 sgf
1967-10-18 Hiroe Katsuhiko 4p Izumo Eiji 5p W+R 142 sgf
1967-10-18 Watanabe Reiji 3p Naganuma Makoto 5p B+R 159 sgf
1967-10-18 Kado Hayato 4p Kato Masao 4p W+R 194 sgf
1967-10-19 Abe Yoshiteru 6p Kojima Takaho 6p B+R 101 sgf
1967-10-19 Rin Kaiho 8p Kada Katsuji 9p B+R 105 sgf
1967-10-19 Komatsu Nobuaki 5p Hamajima Hisayoshi 6p W+R 122 sgf
1967-10-19 Sakai Michiharu 8p Segawa Yoshio 7p B+R 125 sgf
1967-10-19 Tsujii Ryotaro 5p Kusaka Kaneo 7p B+R 147 sgf
1967-10-19 Kaji Kazutame 6p Hoshino Toshi 7p B+R 173 sgf
1967-10-19 Takeuchi Sumio 4p Fukuhara Yoshitora 6p B+R 179 sgf
1967-10-19 Ito Tomoe 5p Kodama Kunio 5p W+R 220 sgf
1967-10-19 Haruyama Isamu 5p Ishii Mamoru 6p W+4 251 sgf
1967-10-25 Nakayama Shigeyuki 3p Yokoyama Koichi 5p W+R 150 sgf
1967-10-25 Ozaki Hiroshi 1p Ashiba Katsumi 2p W+R 150 sgf
1967-10-25 Fukui Susumu 3p Haruyama Isamu 5p W+R 198 sgf
1967-10-25 Sakai Isao 3p Matsuoka Teruo 5p W+3 224 sgf
1967-10-25 Nakayama Noriyuki 3p Suzuki Masaharu 5p W+R 242 sgf
1967-10-25 Shimohira Akio 4p Ozaki Harumi 5p W+3 271 sgf
1967-10-25 Suzuki Tsuna 3p Takagi Shoichi 5p B+R 79 sgf
1967-10-26 Sakai Toshio 5p Isogawa Masao 7p W+R 112 sgf
1967-10-26 Hane Yasumasa 6p Ishigure Ikuro 6p B+R 121 sgf
1967-10-26 Watanabe Hideo 6p Miwa Yoshiro 7p W+R 168 sgf
1967-10-26 Kurosawa Tadanao 6p Otake Hideo 8p W+3 206 sgf
1967-10-26 Hashimoto Yoshimi 8p Hosokawa Senjin 8p B+R 207 sgf
1967-10-26 Nakagawa Shinsuke 6p Oeda Yusuke 6p W+R 212 sgf
1967-10-26 Chino Tadahiko 7p Ishii Kunio 7p B+1 233 sgf
1967-10-26 Nakaoka Jiro 6p Nakamura Yutaro 8p B+5 237 sgf
1967-10-26 Ando Takeo 5p Ishige Kakuo 7p B+1 242 sgf
1967-10-26 Sumino Tsunehiro 8p Hisai Keishi 8p B+5 242 sgf
1967-10-26 Mukai Kazuo 7p Seo Hisashi 7p W+1 256 sgf
1967-10-26 Sakakibara Shoji 8p Iwamoto Kaoru 9p W+R 308 sgf
1967-10-27 Suzuki Goro 7p Kano Yoshinori 8p W+8 246 sgf
1967-11-01 Honda Sachiko 4p Kuroda Yukio 6p B+R 129 sgf
1967-11-01 Kodama Kunio 5p Kato Masao 5p W+R 186 sgf
1967-11-01 Hiroe Katsuhiko 4p Izutani Minoru 5p B+R 213 sgf
1967-11-01 Shirae Haruhiko 4p Takeda Hakuai 5p B+10 223 sgf
1967-11-01 Kitamura Hiroshi 4p Kobayashi Reiko 5p B+2 265 sgf
1967-11-02 Tozawa Akinobu 6p Matsumoto Tokuji 7p B+R 133 sgf
1967-11-02 Watanabe Hideo 6p Iwamoto Kaoru 9p W+R 152 sgf
1967-11-02 Tanaka Minaichi 5p Sanno Hirotaka 6p W+R 174 sgf
1967-11-02 Mukai Kazuo 7p Suzuki Goro 7p B+R 227 sgf
1967-11-02 Sometani Kazuo 7p Kusaka Kaneo 7p Jigo 262 sgf
1967-11-02 Kaji Kazutame 6p Sugiuchi Kazuko 6p B+1 275 sgf
1967-11-02 Abe Yoshiteru 6p Kudo Norio 7p W+10 344 sgf
1967-11-02 Nabeshima Ichiro 7p Segawa Yoshio 7p B+R 43 sgf
1967-11-02 Sato Kaoru 5p Kojima Takaho 6p W+R 88 sgf
1967-11-08 Tsutsui Katsumi 3p Tanimiya Teiji 5p W+R 160 sgf
1967-11-08 Takeda Misawo 3p Kobayashi Reiko 5p W+R 190 sgf
1967-11-08 Noguchi Hitoshi 1p Nagahara Yoshiaki 3p B+2 310 sgf
1967-11-08 Watanabe Reiji 3p Takagi Shoichi 5p W+7 327 sgf
1967-11-09 Ishii Kunio 7p Sumino Tsunehiro 8p B+R 141 sgf
1967-11-09 Iwamoto Kaoru 9p Kada Katsuji 9p B+R 163 sgf
1967-11-09 Hayashi Yutaro 8p Otake Hideo 8p B+R 165 sgf
1967-11-09 Izumo Eiji 5p Nabeshima Akira 4p W+R 188 sgf
1967-11-09 Sakai Masanori 3p Haruyama Isamu 5p W+3 205 sgf
1967-11-09 Nakamura Yutaro 8p Shinohara Masami 8p B+4 221 sgf
1967-11-09 Suzuki Masaharu 5p Kosugi Kiyoshi 5p B+8 247 sgf
1967-11-09 Kageyama Toshiro 6p Oeda Yusuke 7p W+R 264 sgf
1967-11-09 Sakakibara Shoji 8p Sakai Michiharu 8p W+2 311 sgf
1967-11-09 Yoshida Yoichi 6p Sometani Kazuo 7p B+R 73 sgf
1967-11-15 Suzuki Masaharu 5p Inagaki Koichi 4p B+R 183 sgf
1967-11-15 Noguchi Hitoshi 1p Sato Masaharu 3p B+R 225 sgf
1967-11-15 Takamizawa Tadao 4p Yokoyama Koichi 5p B+R 231 sgf
1967-11-15 Oka Nobumitsu 3p Ando Takeo 5p B+6 284 sgf
1967-11-15 Amano Masafumi 3p Tanimiya Teiji 6p B+R 63 sgf
1967-11-16 Izutani Minoru 5p Tamura Noboru 4p B+R 103 sgf
1967-11-16 Hane Yasumasa 6p Hamajima Hisayoshi 6p B+R 115 sgf
1967-11-16 Mizuno Ichiro 3p Tsujii Ryotaro 6p W+R 136 sgf
1967-11-16 Tozawa Akinobu 6p Ishii Mamoru 6p B+R 165 sgf
1967-11-16 Tsuchida Masamitsu 5p Isogawa Masao 7p B+R 165 sgf
1967-11-16 Takeda Hakuai 5p Yamazaki Masuo 6p B+R 177 sgf
1967-11-16 Sanno Hirotaka 6p Watanabe Hideo 6p B+R 215 sgf
1967-11-16 Hoshino Toshi 7p Okubo Ichigen 8p B+11 219 sgf
1967-11-16 Saijo Masataka 4p Matsuoka Teruo 5p B+R 237 sgf
1967-11-16 Nakagawa Shinsuke 6p Kano Yoshinori 8p B+R 255 sgf
1967-11-30 Miwa Yoshiro 7p Iwamoto Kaoru 9p W+2 258 sgf