Up Prev Next

10th Oza title 1962

Preliminaries

Handa Dogen and Miyashita Shuyo (who reached the semifinals for the 8th Oza Title), and
Sakata Eio, Hisai Keishi, Hashimoto Shoji, and Takagawa Shukaku (who reached the quarterfinals for the 9th Oza Title),
and the 10 winners from the preliminaries played in the tournament.

Tournament

10th Oza tournament
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1962-06-13,14
Miyashita Shuyo
B+0.5
1962-09-12,13
Miyashita Shuyo
W+R
1962-09-26,27
Okubo Ichigen
Miyashita Shuyo Miyashita Shuyo
B+5.5
1962-04-25,26
Tainaka Shin
Hisai Keishi Hisai Keishi
W+R
1962-04-18,19
Hashimoto Shoji
B+R
1962-06-06,07
Fujisawa Hosai
Shimamura Toshihiro Hashimoto Shoji
W+R
1962-04-04,05
Hashimoto Shoji
Hashimoto Utaro Kada Katsuji
W+9.5
1962-05-02,03
Kada Katsuji
B+R
1962-06-27,28
Kada Katsuji
W+2.5
1962-09-19,20
Kada Katsuji
Rin Kaiho Hasegawa Akira
B+2.5
1962-03-28,29
Hasegawa Akira
Handa Dogen Handa Dogen
B+2.5
1962-06-20,21
Takagawa Shukaku
W+0.5
1962-07-18,19
Shinohara Masami
Yamabe Toshiro Takagawa Shukaku
B+R
1962-05-02,03
Takagawa Shukaku

10th Oza Title

date black white result #mv sgf
1962-10-10,11 Kada Katsuji Miyashita Shuyo W+3.5 280 sgf
1962-10-17,18 Miyashita Shuyo Kada Katsuji B+R 165 sgf

Miyashita Shuyo won 2-0.