Up

21st Oza, last preliminary
Fujisawa Hosai Fujisawa Hosai
Kada Katsuji
Sakai Takeshi Sugiuchi Masao
Sugiuchi Masao
Sakakibara Shoji Ohira Shuzo
Ohira Shuzo
Oyama Kunio Oyama Kunio
Ishigure Ikuro
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
B+R
1973-04-12
Takagawa Shukaku
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
Yoshida Yoichi
Otake Hideo Chino Tadahiko
Chino Tadahiko
Fujisawa Shuko Fujisawa Shuko
W+2.5
1973-03-29
Morishima Kaoru
Kato Masao Kojima Takaho
Kojima Takaho
Handa Dogen Handa Dogen
Iwamoto Kaoru
Tainaka Shin Tainaka Shin
Yamabe Toshiro
Segawa Yoshio Shimamura Toshihiro
Shimamura Toshihiro