Up Prev

33rd Shinei Tournament
Kim Sujun Kim Sujun
W+6.5
2003-01-11
2003-02-09,16*
Kim Sujun
W+R
2003-01-25
2003-03-09,16*
Takao Shinji
W+1.5
2003-02-15
2003-03-23,30*
Rin Shien So Yokoku
W+R
2002-09-28
2002-11-03*
So Yokoku
Sugimoto Akira Seto Taiki
B+R
2002-09-28
2002-10-20*
Kim Pyonmin
W+R
2002-11-02
2002-12-29,01-05*
Seto Taiki
Kim Pyonmin Kim Pyonmin
W+R
2002-10-05
2002-11-10*
Matsumoto Takehisa
Yamada Takuji Shimojima Yohei
B+9.5
2002-09-28
2002-10-27*
Kono Rin
W+4.5
2003-01-11
2003-01-26,02-02*
Takao Shinji
B+12.5
2003-01-25
2003-02-23,03-02*
Shimojima Yohei
Kobayashi Izumi Kono Rin
B+R
2002-10-12
2002-12-01,08*
Kono Rin
Cho Riyu Takao Shinji
B+R
2002-10-12
2002-12-15,22*
Takao Shinji
W+R
2002-11-02
2003-01-12,19*
Takao Shinji
Furuya Yutaka Takei Takashi
B+4.5
2002-10-05
2002-11-17,24*
Takei Takashi

*) Date is broadcast date.