Up Prev Next

7th Hayago Championship
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+R
1974-09-29*
Takemiya Masaki
W+R
1974-12-09
Hashimoto Shoji
W+3.5
1975-02-24
1975-03-09,16*
Hashimoto Shoji
B+0.5
1975-03-23,30*
Ishii Kunio
Sugiuchi Kazuko Fujisawa Shuko
W+R
1974-09-22*
Fujisawa Shuko
Kato Masao Hashimoto Shoji
B+R
1974-10-06,13*
Hashimoto Shoji
Hashimoto Shoji
Rin Kaiho Shimamura Toshihiro
W+R
1974-11-17,24*
Shimamura Toshihiro
Cho Chikun Cho Chikun
W+5.5
1974-11-03,10*
Cho Chikun
W+7.5
1974-12-23
1975-01-26,02-02*
Otake Hideo
B+8.5
1975-02-23,03-02*
Hashimoto Utaro
Kobayashi Koichi Kobayashi Koichi
Sakata Eio
Ohira Shuzo Ohira Shuzo
W+R
1974-12-01,08*
Otake Hideo
Ishida Yoshio
Otake Hideo Otake Hideo
B+15.5
1974-10-20,27*
Fujisawa Hosai

*) Date is broadcast date.