Up Prev Next

13th Honinbo, 3rd Preliminary
Tainaka Shin Fujisawa Shuko
B+R
1957-09-25,26
Fujisawa Shuko
B+0.5
1957-11-06
Fujisawa Shuko
B+R
1957-12-04,05
Fujisawa Shuko
Okubo Yukio Miyashita Shuyo
W+6.5
1957-09-11,12
Miyashita Shuyo
Shinohara Masami Shinohara Masami
B+R
1957-09-11,12
Shinohara Masami
Segawa Yoshio
Sato Sunao Nakagawa Arata
B+R
1957-09-25,26
Nakagawa Arata
Miyamoto Naoki Isogawa Masao
W+2.5
1957-09-25,26
Sakata Eio Sakata Eio
W+R
1957-12-04,05
Isogawa Masao
Sakata Eio Sakata Eio
B+R
1957-09-11,12
Seo Hisashi
Hosokawa Senjin Maeda Nobuaki
W+R
1957-09-11,12
Hashimoto Shoji
Maeda Nobuaki
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
B+R
1957-09-25,26
Mitsuhara Itaro
Kubouchi Shuchi Iwamoto Kaoru
W+0.5
1957-09-25,26
Iwamoto Kaoru Sugiuchi Masao
W+5.5
1957-11-20,21
Iwamoto Kaoru
Murashima Yoshinori Hisai Keishi
B+1.5
1957-09-11,12
Hisai Keishi
Sugiuchi Masao Sugiuchi Masao
W+6.5
1957-09-11,12
Sugiuchi Masao
Sumino Takeshi
Aoyagi Hideo Aoyagi Hideo
W+6.5
1957-09-25,26
Mukai Kazuo
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
W+0.5
1957-09-25,26
Kajiwara Takeo Kajiwara Takeo
B+R
1957-12-04,05
Handa Dogen
Yamazaki Masuo Magari Reiki
B+R
1957-09-11,12
Magari Reiki
Kano Yoshinori Kano Yoshinori
W+0.5
1957-09-11,12
Yamabe Toshiro
Hasegawa Akira
Kada Katsuji Yamabe Toshiro
W+5.5
1957-09-11,12
Yamabe Toshiro