Up

Oteai 1934

Oteai 1934 was played in two Sessions: Spring and Autumn, and in two groups: 甲 and 乙 , let us call them A and B.

The playing dates were

round Spring Autumn
1 1934-03-07,08 1934-10-03,04
2 1934-03-14,15 1934-10-10,11
3 1934-03-21,22 1934-10-17,18
4 1934-03-28,29 1934-10-24,25
5 1934-04-04,05 1934-11-07,08
6 1934-04-11,12 1934-11-14,15
7 1934-04-18,19 1934-11-21,22
8 1934-04-25,26 1934-11-28,29
9 1934-11-31 (sic!)

The 20 players in Group A were Segoe Kensaku (7p), Kato Shin (7p), Onoda Chiyotaro (6p), Kubomatsu Katsukiyo (6p), Iwamoto Kaoru (6p), Hayashi Yutaro (6p), Miyasaka Shinji (6p), Kitani Minoru (6p), Go Seigen (5p), Maeda Nobuaki (5p), Shinohara Masami (5p), Murashima Yoshinori (5p), Hasegawa Akira (5p), Fukuda Masayoshi (5p), Hashimoto Utaro (5p), Sekiyama Riichi (4p), Takahashi Shigeyuki (4p), Inoue Ichiro (4p), Mukai Kazuo (4p), and Kojima Shunichi (4p).

The 30 players in Group B were Kosugi Tei (4p), Suzuki Hideko (4p), Nakagawa Shinji (4p), Fujita Toyojiro (4p), Fujimura Yoshikatsu (4p), Shimamura Toshihiro (4p), Nakamura Yutaro (4p), Kato Minaichi (3p), Murata Seiko (3p), Watanabe Hideo (3p), Kanbara Shigeji (3p), Sometani Kazuo (3p), Nakayama Suemaro (3p), Masubuchi Tatsuko (3p), Miyashita Shuyo (3p), Tanaka Fujio (2p), Kuroda Yukio (2p), Karibe Eisaburo (2p), Ito Kiyoko (2p), Takagawa Kaku (2p), Fujisawa Kuranosuke (2p), Tsukakoshi Tsuneyasu (1p), Koizumi Shigeo (1p), Matsubayashi Yoshihiko (1p), Takenaka Kotaro (1p), Suzuki Etsuo (1p), Sakaguchi Tsunejiro (1p), Izutani Minoru (1p), Isogawa Masao (1p), Matsuura Katsuji (1p).

Suzuki Hideko played in the Spring Session only.

date black white result #mv sgf
1934-03-07 Onoda Chiyotaro Iwamoto Kaoru W+R 170 sgf
1934-03-07 Tanaka Fujio Kosugi Tei B+R 201 sgf
1934-03-07,08 Fujita Toyojiro Nakayama Suemaro B+R 123 sgf
1934-03-07,08 Maeda Nobuaki Kitani Minoru W+R 130 sgf
1934-03-07,08 Karibe Eisaburo Fujimura Yoshikatsu B+R 131 sgf
1934-03-07,08 Sakaguchi Tsunejiro Fujisawa Hosai B+R 135 sgf
1934-03-07,08 Izutani Minoru Koizumi Shigeo W+R 136 sgf
1934-03-07,08 Sometani Kazuo Nakagawa Shinji W+R 156 sgf
1934-03-07,08 Takenaka Kotaro Tsukakoshi Tsuneyasu W+R 178 sgf
1934-03-07,08 Kojima Shunichi Fukuda Masayoshi W+R 182 sgf
1934-03-07,08 Shinohara Masami Takahashi Shigeyuki B+R 187 sgf
1934-03-07,08 Matsubayashi Yoshihiko Kanbara Shigeji B+R 199 sgf
1934-03-07,08 Kubomatsu Katsukiyo Hayashi Yutaro W+R 200 sgf
1934-03-07,08 Go Seigen Hasegawa Akira B+R 205 sgf
1934-03-07,08 Ito Kiyoko Suzuki Hideko B+R 207 sgf
1934-03-07,08 Masubuchi Tatsuko Watanabe Hideo B+R 207 sgf
1934-03-07,08 Takagawa Kaku Kuroda Yukio W+R 222 sgf
1934-03-07,08 Isogawa Masao Nakamura Yutaro B+1 225 sgf
1934-03-07,08 Murata Seiko Miyashita Shuyo W+R 238 sgf
1934-03-07,08 Hashimoto Utaro Inoue Ichiro B+4 246 sgf
1934-03-07,08 Sekiyama Riichi Miyasaka Shinji Jigo 260 sgf
1934-03-07,08 Suzuki Kensho Shimamura Toshihiro B+3 263 sgf
1934-03-07,08 Matsuura Katsuji Kato Minaichi B+4 267 sgf
1934-03-07,08 Mukai Kazuo Murashima Yoshinori W+2 269 sgf
1934-03-13,14 Iwamoto Kaoru Hashimoto Utaro W+10 263 sgf
1934-03-14 Kosugi Tei Kanbara Shigeji B+R 107 sgf
1934-03-14 Segoe Kensaku Kato Shin B+R 151 sgf
1934-03-14 Koizumi Shigeo Isogawa Masao B+R 99 sgf
1934-03-14,15 Ito Tomoe Masubuchi Tatsuko W+R 122 sgf
1934-03-14,15 Suzuki Hideko Kato Minaichi B+R 123 sgf
1934-03-14,15 Onoda Chiyotaro Go Seigen B+R 151 sgf
1934-03-14,15 Izutani Minoru Takenaka Kotaro B+R 159 sgf
1934-03-14,15 Fukuda Masayoshi Kubomatsu Katsukiyo W+R 162 sgf
1934-03-14,15 Suzuki Etsuo Sakaguchi Tsunejiro B+R 163 sgf
1934-03-14,15 Fujisawa Kuranosuke Shimamura Toshihiro W+R 172 sgf
1934-03-14,15 Matsuura Katsuji Miyashita Shuyo B+R 203 sgf
1934-03-14,15 Tanaka Fujio Watanabe Hideo B+R 221 sgf
1934-03-14,15 Sometani Kazuo Nakayama Suemaro W+2 223 sgf
1934-03-14,15 Takagawa Kaku Fujita Toyojiro B+9 226 sgf
1934-03-14,15 Tsukakoshi Tsuneyasu Kuroda Yukio W+9 230 sgf
1934-03-14,15 Sekiyama Riichi Shinohara Masami B+R 231 sgf
1934-03-14,15 Kojima Shunichi Hayashi Yutaro W+5 234 sgf
1934-03-14,15 Mukai Kazuo Takahashi Shigeyuki W+3 239 sgf
1934-03-14,15 Fujimura Yoshikatsu Murata Seiko W+5 240 sgf
1934-03-14,15 Murashima Yoshinori Maeda Nobuaki W+2 248 sgf
1934-03-14,15 Miyasaka Shinji Kitani Minoru B+5 259 sgf
1934-03-14,15 Hasegawa Akira Inoue Ichiro B+R 259 sgf
1934-03-14,15 Karibe Eisaburo Nakamura Yutaro B+1 263 sgf
1934-03-14,15 Matsubayashi Yoshihiko Nakagawa Shinji W+2 295 sgf
1934-03-21,22 Kosugi Tei Masubuchi Tatsuko B+R 179 sgf
1934-03-21,22 Takagawa Kaku Karibe Eisaburo B+R 181 sgf
1934-03-21,22 Sekiyama Riichi Fukuda Masayoshi B+R 193 sgf
1934-03-21,22 Matsuura Katsuji Izutani Minoru W+2 198 sgf
1934-03-21,22 Hashimoto Utaro Takahashi Shigeyuki B+R 201 sgf
1934-03-21,22 Kubomatsu Katsukiyo Murashima Yoshinori B+4 208 sgf
1934-03-21,22 Miyashita Shuyo Suzuki Hideko B+R 219 sgf
1934-03-21,22 Maeda Nobuaki Kojima Shunichi W+5 226 sgf
1934-03-21,22 Watanabe Hideo Fujita Toyojiro B+R 227 sgf
1934-03-21,22 Sakaguchi Tsunejiro Nakayama Suemaro B+3 235 sgf
1934-03-21,22 Koizumi Shigeo Sometani Kazuo B+R 239 sgf
1934-03-21,22 Takenaka Kotaro Fujimura Yoshikatsu B+6 240 sgf
1934-03-21,22 Mukai Kazuo Onoda Chiyotaro W+7 249 sgf
1934-03-21,22 Isogawa Masao Kuroda Yukio B+1 251 sgf
1934-03-21,22 Inoue Ichiro Kitani Minoru W+6 259 sgf
1934-03-21,22 Nakagawa Shinji Murata Seiko B+3 260 sgf
1934-03-21,22 Kanbara Shigeji Shimamura Toshihiro W+R 260 sgf
1934-03-21,22 Iwamoto Kaoru Shinohara Masami W+5 263 sgf
1934-03-21,22 Matsubayashi Yoshihiko Kato Minaichi W+11 266 sgf
1934-03-21,22 Fujisawa Kuranosuke Tanaka Fujio B+R 269 sgf
1934-03-21,22 Suzuki Kensho Tsukakoshi Tsuneyasu W+R 270 sgf
1934-03-21,22 Hasegawa Akira Miyasaka Shinji W+3 277 sgf
1934-03-21,22 Ito Kiyoko Nakamura Yutaro B+2 287 sgf
1934-03-28 Shinohara Masami Segoe Kensaku B+R 183 sgf
1934-03-28,29 Matsubayashi Yoshihiko Isogawa Masao B+R 109 sgf
1934-03-28,29 Kato Minaichi Nakamura Yutaro B+R 115 sgf
1934-03-28,29 Sakaguchi Tsunejiro Tanaka Fujio W+R 140 sgf
1934-03-28,29 Fujisawa Hosai Masubuchi Tatsuko B+R 141 sgf
1934-03-28,29 Fukuda Masayoshi Murashima Yoshinori B+R 149 sgf
1934-03-28,29 Koizumi Shigeo Suzuki Hideko W+R 160 sgf
1934-03-28,29 Iwamoto Kaoru Kato Shin B+R 177 sgf
1934-03-28,29 Watanabe Hideo Fujimura Yoshikatsu B+R 177 sgf
1934-03-28,29 Matsuura Katsuji Tsukakoshi Tsuneyasu B+R 193 sgf
1934-03-28,29 Ito Tomoe Karibe Eisaburo B+R 205 sgf
1934-03-28,29 Kuroda Yukio Kosugi Tei W+R 208 sgf
1934-03-28,29 Takagawa Kaku Sometani Kazuo W+4 210 sgf
1934-03-28,29 Nakayama Suemaro Shimamura Toshihiro W+R 220 sgf
1934-03-28,29 Mukai Kazuo Kubomatsu Katsukiyo W+11 232 sgf
1934-03-28,29 Suzuki Etsuo Murata Seiko W+R 240 sgf
1934-03-28,29 Hashimoto Utaro Kitani Minoru B+10 244 sgf
1934-03-28,29 Hasegawa Akira Kojima Shunichi B+9 247 sgf
1934-03-28,29 Izutani Minoru Nakagawa Shinji W+2 247 sgf
1934-03-28,29 Miyashita Shuyo Fujita Toyojiro Jigo 251 sgf
1934-03-28,29 Takenaka Kotaro Kanbara Shigeji W+6 254 sgf
1934-03-28,29 Inoue Ichiro Go Seigen W+10 257 sgf
1934-03-28,29 Sekiyama Riichi Onoda Chiyotaro Jigo 259 sgf
1934-03-28,29 Takahashi Shigeyuki Miyasaka Shinji B+7 303 sgf
1934-04-04,05 Shimamura Toshihiro Nakamura Yutaro B+R 107 sgf
1934-04-04,05 Nakagawa Shinji Masubuchi Tatsuko B+R 119 sgf
1934-04-04,05 Izutani Minoru Tanaka Fujio W+R 126 sgf
1934-04-04,05 Fujisawa Hosai Suzuki Hideko B+R 145 sgf
1934-04-04,05 Hasegawa Akira Fukuda Masayoshi B+R 145 sgf
1934-04-04,05 Matsuura Katsuji Matsubayashi Yoshihiko W+R 156 sgf
1934-04-04,05 Kitani Minoru Onoda Chiyotaro B+R 157 sgf
1934-04-04,05 Sekiyama Riichi Kubomatsu Katsukiyo B+R 189 sgf
1934-04-04,05 Mukai Kazuo Inoue Ichiro B+R 203 sgf
1934-04-04,05 Kanbara Shigeji Fujimura Yoshikatsu B+R 207 sgf
1934-04-04,05 Takahashi Shigeyuki Maeda Nobuaki B+2 217 sgf
1934-04-04,05 Suzuki Etsuo Isogawa Masao W+3 224 sgf
1934-04-04,05 Sometani Kazuo Kuroda Yukio W+1 225 sgf
1934-04-04,05 Sakaguchi Tsunejiro Fujita Toyojiro B+4 232 sgf
1934-04-04,05 Tsukakoshi Tsuneyasu Kosugi Tei Jigo 234 sgf
1934-04-04,05 Miyasaka Shinji Murashima Yoshinori B+2 244 sgf
1934-04-04,05 Takenaka Kotaro Takagawa Kaku B+1 252 sgf
1934-04-04,05 Kojima Shunichi Hashimoto Utaro B+3 257 sgf
1934-04-04,05 Shinohara Masami Go Seigen W+2 260 sgf
1934-04-04,05 Nakayama Suemaro Kato Minaichi W+3 261 sgf
1934-04-04,05 Karibe Eisaburo Miyashita Shuyo Jigo 264 sgf
1934-04-04,05 Koizumi Shigeo Ito Kiyoko W+R 288 sgf
1934-04-04,05 Murata Seiko Watanabe Hideo W+R 290 sgf
1934-04-11 Miyasaka Shinji Segoe Kensaku B+1 300 sgf
1934-04-11,12 Matsuura Katsuji Shimamura Toshihiro B+R 114 sgf
1934-04-11,12 Watanabe Hideo Kuroda Yukio W+R 130 sgf
1934-04-11,12 Fujisawa Hosai Kato Minaichi B+R 141 sgf
1934-04-11,12 Sakaguchi Tsunejiro Koizumi Shigeo W+R 156 sgf
1934-04-11,12 Takenaka Kotaro Nakayama Suemaro B+R 173 sgf
1934-04-11,12 Suzuki Etsuo Matsubayashi Yoshihiko B+2 181 sgf
1934-04-11,12 Ito Kiyoko Tanaka Fujio W+R 184 sgf
1934-04-11,12 Maeda Nobuaki Sekiyama Riichi W+R 202 sgf
1934-04-11,12 Fujimura Yoshikatsu Fujita Toyojiro W+1 220 sgf
1934-04-11,12 Kanbara Shigeji Masubuchi Tatsuko W+1 228 sgf
1934-04-11,12 Sometani Kazuo Kosugi Tei W+R 230 sgf
1934-04-11,12 Kojima Shunichi Inoue Ichiro W+5 234 sgf
1934-04-11,12 Nakagawa Shinji Suzuki Hideko W+R 242 sgf
1934-04-11,12 Fukuda Masayoshi Takahashi Shigeyuki W+8 248 sgf
1934-04-11,12 Kubomatsu Katsukiyo Kato Shin W+1 250 sgf
1934-04-11,12 Murata Seiko Nakamura Yutaro W+2 257 sgf
1934-04-11,12 Izutani Minoru Karibe Eisaburo B+R 259 sgf
1934-04-11,12 Mukai Kazuo Kitani Minoru W+14 259 sgf
1934-04-11,12 Tsukakoshi Tsuneyasu Miyashita Shuyo W+5 264 sgf
1934-04-11,12 Isogawa Masao Takagawa Kaku B+1 271 sgf
1934-04-11,12 Iwamoto Kaoru Go Seigen B+5 279 sgf
1934-04-11,12 Onoda Chiyotaro Hasegawa Akira B+6 281 sgf
1934-04-11,12 Murashima Yoshinori Shinohara Masami B+R 310 sgf
1934-04-18 Fujita Toyojiro Kosugi Tei B+3 249 sgf
1934-04-18,19 Suzuki Etsuo Ito Kiyoko W+R 120 sgf
1934-04-18,19 Fukuda Masayoshi Onoda Chiyotaro B+R 147 sgf
1934-04-18,19 Isogawa Masao Sakaguchi Tsunejiro B+R 167 sgf
1934-04-18,19 Tsukakoshi Tsuneyasu Murata Seiko B+R 169 sgf
1934-04-18,19 Sometani Kazuo Nakamura Yutaro B+R 183 sgf
1934-04-18,19 Miyashita Shuyo Shimamura Toshihiro B+R 201 sgf
1934-04-18,19 Tanaka Fujio Nakagawa Shinji B+R 213 sgf
1934-04-18,19 Kubomatsu Katsukiyo Miyasaka Shinji B+8 219 sgf
1934-04-18,19 Suzuki Hideko Nakayama Suemaro B+10 223 sgf
1934-04-18,19 Takenaka Kotaro Matsuura Katsuji B+4 225 sgf
1934-04-18,19 Kojima Shunichi Sekiyama Riichi W+1 230 sgf
1934-04-18,19 Koizumi Shigeo Watanabe Hideo B+R 237 sgf
1934-04-18,19 Takahashi Shigeyuki Iwamoto Kaoru Jigo 237 sgf
1934-04-18,19 Takagawa Kaku Fujimura Yoshikatsu W+1 241 sgf
1934-04-18,19 Maeda Nobuaki Go Seigen Jigo 246 sgf
1934-04-18,19 Mukai Kazuo Hasegawa Akira W+3 249 sgf
1934-04-18,19 Murashima Yoshinori Kitani Minoru Jigo 261 sgf
1934-04-18,19 Hashimoto Utaro Shinohara Masami B+9 320 sgf
1934-04-25,26 Suzuki Hideko Nakamura Yutaro B+R 117 sgf
1934-04-25,26 Suzuki Etsuo Masubuchi Tatsuko W+R 132 sgf
1934-04-25,26 Sometani Kazuo Miyashita Shuyo W+R 154 sgf
1934-04-25,26 Sekiyama Riichi Takahashi Shigeyuki B+R 157 sgf
1934-04-25,26 Nakagawa Shinji Fujimura Yoshikatsu B+R 159 sgf
1934-04-25,26 Kojima Shunichi Iwamoto Kaoru W+R 164 sgf
1934-04-25,26 Maeda Nobuaki Kato Shin B+R 171 sgf
1934-04-25,26 Matsubayashi Yoshihiko Takenaka Kotaro B+R 171 sgf
1934-04-25,26 Kuroda Yukio Fujita Toyojiro W+R 172 sgf
1934-04-25,26 Hashimoto Utaro Fukuda Masayoshi B+R 181 sgf
1934-04-25,26 Isogawa Masao Watanabe Hideo W+R 188 sgf
1934-04-25,26 Go Seigen Mukai Kazuo B+R 189 sgf
1934-04-25,26 Takagawa Kaku Kanbara Shigeji B+R 201 sgf
1934-04-25,26 Izutani Minoru Sakaguchi Tsunejiro B+5 209 sgf
1934-04-25,26 Kubomatsu Katsukiyo Hasegawa Akira B+R 217 sgf
1934-04-25,26 Nakayama Suemaro Tanaka Fujio W+8 229 sgf
1934-04-25,26 Matsuura Katsuji Fujisawa Kuranosuke W+R 248 sgf
1934-04-25,26 Inoue Ichiro Murashima Yoshinori W+2 255 sgf
1934-04-25,26 Miyasaka Shinji Shinohara Masami W+1 278 sgf
1934-04-25,26 Kitani Minoru Segoe Kensaku B+2 297 sgf
1934-04-29 Kosugi Tei Shimamura Toshihiro W+R 108 sgf
1934-10-03,04 Kosugi Tei Kato Minaichi B+R 113 sgf
1934-10-03,04 Nakayama Suemaro Nakagawa Shinji W+R 134 sgf
1934-10-03,04 Karibe Eisaburo Watanabe Hideo W+R 152 sgf
1934-10-03,04 Go Seigen Kojima Shunichi B+R 165 sgf
1934-10-03,04 Matsubayashi Yoshihiko Masubuchi Tatsuko B+10 167 sgf
1934-10-03,04 Izutani Minoru Kanbara Shigeji B+R 183 sgf
1934-10-03,04 Takahashi Shigeyuki Kitani Minoru W+R 190 sgf
1934-10-03,04 Ito Tomoe Shimamura Toshihiro W+2 195 sgf
1934-10-03,04 Fukuda Masayoshi Shinohara Masami W+R 196 sgf
1934-10-03,04 Inoue Ichiro Murashima Yoshinori B+6 198 sgf
1934-10-03,04 Tanaka Fujio Sometani Kazuo B+R 203 sgf
1934-10-03,04 Matsuura Katsuji Suzuki Etsuo B+5 209 sgf
1934-10-03,04 Mukai Kazuo Miyasaka Shinji B+6 224 sgf
1934-10-03,04 Takenaka Kotaro Murata Seiko W+3 228 sgf
1934-10-03,04 Hayashi Yutaro Hasegawa Akira B+7 234 sgf
1934-10-03,04 Onoda Chiyotaro Hashimoto Utaro B+6 262 sgf
1934-10-03,04 Isogawa Masao Fujisawa Kuranosuke W+5 262 sgf
1934-10-03,04 Takagawa Kaku Miyashita Shuyo B+2 269 sgf
1934-10-03,04 Kubomatsu Katsukiyo Maeda Nobuaki B+5 292 sgf
1934-10-03,04 Sekiyama Riichi Iwamoto Kaoru B+6 305 sgf
1934-10-10,11 Go Seigen Hashimoto Utaro B+R 131 sgf
1934-10-10,11 Iwamoto Kaoru Hasegawa Akira B+R 139 sgf
1934-10-10,11 Sakaguchi Tsunejiro Matsuura Katsuji B+R 141 sgf
1934-10-10,11 Fujisawa Hosai Nakamura Yutaro B+R 145 sgf
1934-10-10,11 Mukai Kazuo Kojima Shunichi B+R 155 sgf
1934-10-10,11 Takenaka Kotaro Koizumi Shigeo B+R 159 sgf
1934-10-10,11 Karibe Eisaburo Kosugi Tei B+R 161 sgf
1934-10-10,11 Onoda Chiyotaro Hayashi Yutaro B+R 163 sgf
1934-10-10,11 Izutani Minoru Nakayama Suemaro B+7 169 sgf
1934-10-10,11 Kato Minaichi Ito Tomoe B+R 173 sgf
1934-10-10,11 Murata Seiko Takagawa Kaku W+10 201 sgf
1934-10-10,11 Inoue Ichiro Miyasaka Shinji W+6 202 sgf
1934-10-10,11 Fukuda Masayoshi Maeda Nobuaki W+4 246 sgf
1934-10-10,11 Shinohara Masami Kubomatsu Katsukiyo B+4 248 sgf
1934-10-10,11 Miyashita Shuyo Nakagawa Shinji B+1 252 sgf
1934-10-10,11 Isogawa Masao Tsukakoshi Tsuneyasu W+9 257 sgf
1934-10-10,11 Fujita Toyojiro Sometani Kazuo Jigo 261 sgf
1934-10-10,11 Sekiyama Riichi Segoe Kensaku B+6 264 sgf
1934-10-10,11 Kitani Minoru Kato Shin B+R 97 sgf
1934-10-17,18 Kanbara Shigeji Fujita Toyojiro W+R 110 sgf
1934-10-17,18 Miyashita Shuyo Nakamura Yutaro B+R 139 sgf
1934-10-17,18 Isogawa Masao Kato Minaichi B+R 165 sgf
1934-10-17,18 Sometani Kazuo Shimamura Toshihiro W+R 174 sgf
1934-10-17,18 Kuroda Yukio Sakaguchi Tsunejiro B+R 193 sgf
1934-10-17,18 Hasegawa Akira Murashima Yoshinori B+R 195 sgf
1934-10-17,18 Miyasaka Shinji Go Seigen W+R 214 sgf
1934-10-17,18 Takahashi Shigeyuki Kubomatsu Katsukiyo B+8 221 sgf
1934-10-17,18 Maeda Nobuaki Onoda Chiyotaro Jigo 238 sgf
1934-10-17,18 Izutani Minoru Matsubayashi Yoshihiko B+4 241 sgf
1934-10-17,18 Suzuki Etsuo Takenaka Kotaro B+1 242 sgf
1934-10-17,18 Nakayama Suemaro Fujimura Yoshikatsu B+5 248 sgf
1934-10-17,18 Takagawa Kaku Tanaka Fujio W+3 255 sgf
1934-10-17,18 Hashimoto Utaro Mukai Kazuo W+2 274 sgf
1934-10-17,18 Karibe Eisaburo Masubuchi Tatsuko W+4 276 sgf
1934-10-17,18 Fukuda Masayoshi Hayashi Yutaro W+6 279 sgf
1934-10-17,18 Sekiyama Riichi Shinohara Masami B+9 281 sgf
1934-10-17,18 Kojima Shunichi Kitani Minoru W+2 291 sgf
1934-10-24 Fukuda Masayoshi Go Seigen B+F 55 sgf
1934-10-24,25 Kojima Shunichi Takahashi Shigeyuki B+R 135 sgf
1934-10-24,25 Izutani Minoru Ito Tomoe W+R 144 sgf
1934-10-24,25 Koizumi Shigeo Miyashita Shuyo B+R 163 sgf
1934-10-24,25 Watanabe Hideo Nakayama Suemaro B+R 163 sgf
1934-10-24,25 Segoe Kensaku Kubomatsu Katsukiyo B+R 175 sgf
1934-10-24,25 Kanbara Shigeji Nakamura Yutaro B+R 187 sgf
1934-10-24,25 Fujisawa Hosai Nakagawa Shinji B+R 197 sgf
1934-10-24,25 Isogawa Masao Sometani Kazuo W+R 198 sgf
1934-10-24,25 Matsubayashi Yoshihiko Tsukakoshi Tsuneyasu W+R 200 sgf
1934-10-24,25 Murashima Yoshinori Iwamoto Kaoru W+R 202 sgf
1934-10-24,25 Takenaka Kotaro Sakaguchi Tsunejiro B+3 217 sgf
1934-10-24,25 Fujimura Yoshikatsu Masubuchi Tatsuko W+ 222 sgf
1934-10-24,25 Mukai Kazuo Hayashi Yutaro Jigo 225 sgf
1934-10-24,25 Takagawa Kaku Kosugi Tei B+6 234 sgf
1934-10-24,25 Inoue Ichiro Onoda Chiyotaro W+5 241 sgf
1934-10-24,25 Maeda Nobuaki Miyasaka Shinji B+10 247 sgf
1934-10-24,25 Hasegawa Akira Sekiyama Riichi W+4 262 sgf
1934-10-24,25 Shinohara Masami Kitani Minoru W+5 267 sgf
1934-10-24,25 Hashimoto Utaro Kato Shin B+R 67 sgf
1934-11-07,08 Murashima Yoshinori Hashimoto Utaro B+R 145 sgf
1934-11-07,08 Kato Minaichi Fujimura Yoshikatsu B+R 149 sgf
1934-11-07,08 Masubuchi Tatsuko Nakamura Yutaro W+R 160 sgf
1934-11-07,08 Takahashi Shigeyuki Hayashi Yutaro W+R 180 sgf
1934-11-07,08 Koizumi Shigeo Fujisawa Hosai W+R 190 sgf
1934-11-07,08 Isogawa Masao Izutani Minoru B+R 195 sgf
1934-11-07,08 Kojima Shunichi Kubomatsu Katsukiyo W+R 196 sgf
1934-11-07,08 Inoue Ichiro Fukuda Masayoshi B+R 199 sgf
1934-11-07,08 Go Seigen Kitani Minoru B+R 201 sgf
1934-11-07,08 Kanbara Shigeji Kuroda Yukio W+R 206 sgf
1934-11-07,08 Iwamoto Kaoru Miyasaka Shinji B+7 234 sgf
1934-11-07,08 Sakaguchi Tsunejiro Karibe Eisaburo W+3 248 sgf
1934-11-07,08 Takenaka Kotaro Sometani Kazuo B+3 249 sgf
1934-11-07,08 Hasegawa Akira Maeda Nobuaki W+R 254 sgf
1934-11-07,08 Matsuura Katsuji Takagawa Kaku W+5 276 sgf
1934-11-07,08 Mukai Kazuo Sekiyama Riichi W+11 277 sgf
1934-11-07,08 Shinohara Masami Onoda Chiyotaro B+2 312 sgf
1934-11-14 Murashima Yoshinori Segoe Kensaku W+6 248 sgf
1934-11-14,15 Hasegawa Akira Takahashi Shigeyuki W+R 102 sgf
1934-11-14,15 Miyasaka Shinji Kato Shin B+R 111 sgf
1934-11-14,15 Miyashita Shuyo Kato Minaichi B+R 131 sgf
1934-11-14,15 Kitani Minoru Hayashi Yutaro B+R 141 sgf
1934-11-14,15 Takenaka Kotaro Ito Tomoe W+R 142 sgf
1934-11-14,15 Hashimoto Utaro Sekiyama Riichi B+R 163 sgf
1934-11-14,15 Shinohara Masami Kojima Shunichi B+R 181 sgf
1934-11-14,15 Watanabe Hideo Sometani Kazuo B+R 195 sgf
1934-11-14,15 Isogawa Masao Fujimura Yoshikatsu B+R 196 sgf
1934-11-14,15 Matsubayashi Yoshihiko Takagawa Kaku W+8 201 sgf
1934-11-14,15 Koizumi Shigeo Matsuura Katsuji B+1 214 sgf
1934-11-14,15 Fukuda Masayoshi Mukai Kazuo B+6 224 sgf
1934-11-14,15 Kanbara Shigeji Tanaka Fujio W+7 224 sgf
1934-11-14,15 Kosugi Tei Nakamura Yutaro W+6 250 sgf
1934-11-14,15 Nakayama Suemaro Kuroda Yukio W+3 260 sgf
1934-11-14,15 Kubomatsu Katsukiyo Onoda Chiyotaro B+7 262 sgf
1934-11-14,15 Go Seigen Iwamoto Kaoru W+2 275 sgf
1934-11-14,15 Inoue Ichiro Maeda Nobuaki W+8 293 sgf
1934-11-14,15 Tsukakoshi Tsuneyasu Izutani Minoru B+R 89 sgf
1934-11-14,15 Nakagawa Shinji Shimamura Toshihiro B+R 95 sgf
1934-11-21,22 Takenaka Kotaro Tanaka Fujio W+R 136 sgf
1934-11-21,22 Izutani Minoru Kato Minaichi B+R 163 sgf
1934-11-21,22 Kojima Shunichi Onoda Chiyotaro W+R 164 sgf
1934-11-21,22 Tsukakoshi Tsuneyasu Sometani Kazuo B+R 167 sgf
1934-11-21,22 Takagawa Kaku Nakamura Yutaro B+R 173 sgf
1934-11-21,22 Murashima Yoshinori Go Seigen W+R 192 sgf
1934-11-21,22 Matsuura Katsuji Isogawa Masao B+R 197 sgf
1934-11-21,22 Fukuda Masayoshi Kitani Minoru Jigo 238 sgf
1934-11-21,22 Murata Seiko Masubuchi Tatsuko B+9 252 sgf
1934-11-21,22 Sekiyama Riichi Hayashi Yutaro B+11 260 sgf
1934-11-21,22 Mukai Kazuo Maeda Nobuaki W+8 276 sgf
1934-11-21,22 Shinohara Masami Hasegawa Akira W+9 278 sgf
1934-11-21,22 Miyasaka Shinji Hashimoto Utaro W+1 283 sgf
1934-11-28,29 Ito Kiyoko Takagawa Kaku B+R 107 sgf
1934-11-28,29 Koizumi Shigeo Nakamura Yutaro W+R 128 sgf
1934-11-28,29 Nakayama Suemaro Miyashita Shuyo W+R 146 sgf
1934-11-28,29 Sometani Kazuo Kanbara Shigeji B+R 164 sgf
1934-11-28,29 Hashimoto Utaro Maeda Nobuaki B+R 175 sgf
1934-11-28,29 Hayashi Yutaro Segoe Kensaku B+R 185 sgf
1934-11-28,29 Masubuchi Tatsuko Kato Minaichi W+9 192 sgf
1934-11-28,29 Inoue Ichiro Sekiyama Riichi Jigo 195 sgf
1934-11-28,29 Kojima Shunichi Murashima Yoshinori W+2 197 sgf
1934-11-28,29 Go Seigen Takahashi Shigeyuki W+R 200 sgf
1934-11-28,29 Hasegawa Akira Kato Shin B+3 202 sgf
1934-11-28,29 Kosugi Tei Fujimura Yoshikatsu Jigo 202 sgf
1934-11-28,29 Karibe Eisaburo Fujisawa Hosai B+2 206 sgf
1934-11-28,29 Fukuda Masayoshi Kubomatsu Katsukiyo W+R 208 sgf
1934-11-28,29 Takenaka Kotaro Isogawa Masao W+2 213 sgf
1934-11-28,29 Izutani Minoru Suzuki Kensho B+R 219 sgf
1934-11-28,29 Matsuura Katsuji Murata Seiko B+R 233 sgf
1934-11-28,29 Kitani Minoru Iwamoto Kaoru B+5 236 sgf
1934-11-28,29 Miyasaka Shinji Onoda Chiyotaro W+8 266 sgf
1934-11-28,29 Mukai Kazuo Shinohara Masami B+13 275 sgf
1934-12-01 Matsuura Katsuji Kuroda Yukio B+R 167 sgf
1934-12-01 Tsukakoshi Tsuneyasu Karibe Eisaburo B+5 252 sgf

For Autumn Session, Round 9, the records say 1934-11-31, a nonexistent date. Here we wrote 1934-12-01.

Three of the above games were played with handicap:

date black white ha result #mv sgf
1934-03-14,15 Matsubayashi Yoshihiko 1p Nakagawa Shinji 4p 2 W+2 295 sgf
1934-03-21,22 Takenaka Kotaro 1p Fujimura Yoshikatsu 4p 2 B+6 240 sgf
1934-04-04,05 Sakaguchi Tsunejiro 1p Fujita Toyojiro 4p 2 B+4 232 sgf