Up Prev Next

2nd SGW tournament

A Swiss tournament, held 2019-11-03,04, won by Ko Iso.

player R1 R2 R3 R4 score SOS SOSOS
1. Ko Iso (9p) +16 +6 +2 +4 4 8 39
2. Mimura Tomoyasu (9p) +9 +3 −1 +7 3 11 34
3. Oba Junya (7p) +5 −2 +6 +8 3 10 38
4. Imamura Yoshiaki (9p) +12 +8 +7 −1 3 9 33
5. Mizokami Tomochika (9p) −3 +9 +11 +10 3 9 30
6. Kim Sujun (9p) +11 −1 −3 +12 2 10 32
7. Kanazawa Hideo (8p) +10 +13 −4 −2 2 9 34
8. Suzuki Ayumi (7p) +15 −4 +12 −3 2 8 31
9. Tsuruyama Atsushi (8p) −2 −5 +16 +13 2 7 36
10. Cho Riyu (8p) −7 +14 +13 −5 2 7 31
11. Rin Shien (8p) −6 +16 −5 +14 2 6 34
12. Ogaki Yusaku (9p) −4 +15 −8 −6 1 8 31
13. Takei Takashi (7p) +14 −7 −10 −9 1 7 29
14. Kawada Kohei (6p) −13 −10 +15 −11 1 6 24
15. Kanda Ei (9p) −8 −12 −14 +16 1 4 31
16. Ko Mosei (9p) −1 −11 −9 −15 0 9 25