Up Prev Next

4th SGW tournament

A Swiss tournament, held 2021-11-06 (rounds 1, 2) and 11-07 (rounds 3, 4), won by Han Zenki.

player R1 R2 R3 R4 score SOS SOSOS
1. Han Zenki +16 +8 +6 +2 4 7 40
2. Okuda Aya +12 +5 +3 −1 3 11 31
3. Ogaki Yusaku +13 +9 −2 +6 3 8 38
4. Anzai Nobuaki −7 +10 +11 +9 3 8 30
5. Kim Sujun +15 −2 +12 +7 3 7 35
6. Tsuruyama Atsushi +10 +7 −1 −3 2 11 31
7. Horimoto Mitsunar +4 −6 +8 −5 2 10 35
8. Cho Riyu +11 −1 −7 +12 2 9 32
9. Rin Shien +14 −3 +13 −4 2 8 30
10. Ohashi Hirofumi −6 −4 +16 +13 2 6 36
11. Matsumoto Takehisa −8 +16 −4 +14 2 6 32
12. Mizuma Toshifumi −2 +15 −5 −8 1 9 32
13. Kurotaki Masanori −3 +14 −9 −10 1 8 28
14. Kato Atsushi −9 −13 +15 −11 1 6 27
15. Iwamaru Taira −5 −12 −14 +16 1 5 31
16. Nakano Hironari −1 −11 −10 −15 0 9 24