Up Prev Next

12th Shinjin-O
Tei Meiko Ogata Masaki Ogata Masaki Yoda Norimoto Yoda Norimoto
B+R
1987-07-15
Yoda Norimoto
W+R
1987-08-20
(W+R)
1987-08-31
B+0.5
1987-09-07
Ogata Masaki
Taniguchi Toshinori Muramatsu Ryuichi
Muramatsu Ryuichi Muramatsu Ryuichi
Muraoka Shigeyuki
Oya Koichi Yoda Norimoto Yoda Norimoto
Yoda Norimoto
Oda Hiromitsu Ko Mosei
Ko Mosei
Hidaka Toshiyuki Hidaka Toshiyuki Cho Sonjin Cho Sonjin
Hata Hidefumi
Moriyama Naoki Cho Sonjin
Cho Sonjin
Imamura Toshiya Imamura Toshiya Imamura Toshiya
Tei Meiki
Hashimoto Yujiro Hashimoto Yujiro
Komatsu Hideki
Takahara Shuji Enda Hideki
W+0.5
1986-11-06
O Meien O Meien O Meien
W+6.5
1987-07-15
Enda Hideki
O Meien O Meien
Ogoshi Ichiro
Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto Hikosaka Naoto
Ishikura Noboru
Yuki Satoshi Yuki Satoshi
Kusunoki Teruko
Kori Toshio Kori Toshio Kori Toshio Kori Toshio
Aoki Shinichi
Michael Redmond Yukawa Mitsuhisa
W+7.5
1986-12-03
Yukawa Mitsuhisa
Yanagawa Hiromasa Yanagawa Hiromasa Yanagawa Hiromasa
Kanda Ei
Hotta Yozo Hotta Yozo
Imamura Yoshiaki