Up Prev Next

9th Hayago Championship
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+8.5
1976-04-04,11*
Kudo Norio
W+R
1976-08-08,15*
Kudo Norio
W+7.5
1976-09-19,26*
Otake Hideo
W+0.5
1976-10-17,24*
Fujisawa Hosai
Kudo Norio Kudo Norio
B+R
1976-05-30,06-06*
Ishida Yoshio
Kobayashi Koichi Sakata Eio
W+R
1976-06-27,07-04*
Sakata Eio
W+5.5
1976-08-22,29*
Sakata Eio
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+0.5
1976-05-22
1976-06-13,20*
Fujisawa Hideyuki
Takagawa Shukaku Cho Chikun
W+13.5
1976-04-18,25*
Rin Kaiho
B+R
1976-07-25,08-01*
Otake Hideo
B+3.5
1976-10-03,10*
Cho Chikun
Shimamura Toshihiro Rin Kaiho
B+5.5
1976-05-16,23*
Rin Kaiho
Ohira Shuzo Otake Hideo
B+4.5
1976-05-02,09*
Otake Hideo
B+1.5
1976-09-05,12*
Otake Hideo
Kato Masao Kato Masao
B+0.5
1976-07-11,18*
Hashimoto Utaro

*) Date is broadcast date.